Tillförlitlighet och enkelhet under neuromuskulär blockad

TetraGraph® är en kvantitativ TOF monitor för neuromuskulär transmission baserad på elektromyografi (EMG). TetraGraph® stimulerar, mäter, analyserar och visar muskelfunktion under operation på patienter som får läkemedel för neuromuskulär blockad (NMBAs). NMBAs används i nästan 50% av alla operationer. Ofullständig reversering av NMBAs kan leda till kvarstående muskelblockering (RNMB). RNMB fördröjer återhämtning och kan leda till livshotande komplikationer. Kvantitativ neuromuskulär monitorering är snabbt på väg att bli standard vid användning av NMBAs för att förebygga dessa komplikationer.

TetraGraph® egenskaper

Fördelar med TetraGraph - användarvänlig, EMG teknik, ingen kalibrering, snabb uppstartstid, data management & connectivity, armen kan bäddas in

TetraGraph® monitor för kvantitativ mätning av neuromuskulär transmission är enkel att använda och använder den mest precisa EMG-teknologin för exakt mätning. Monitorn har kort uppstartstid och kräver ingen kalibrering. Armen kan bäddas in och TetraGraph® kan därför användas vi alla former av kirurgi, även thorax-, neuro-, laparoskopisk-, robot- och bariatrisk- kirurgi. TetraGraph® kan användas från början till slut under det kirurgiska ingreppet. Monitorn möjliggör objektiv mätning av djupet av muskelblockad och hjälper läkare att ge rätt mängd läkmedel samt att avgöra när patienten muskelblockad är tillräckligt reverserad för att patienten kan andas spontant. TetraGraph® är liten och portabel och kan transporteras med patienten till operation, post-op och IVA. TetraGraph® kan användas ansluten till elnätet eller med batteridrift.

MER EXAKT. MINDRE KOMPLICERAD.


TetraGraph® kvantitativ NMT-monitor

Med neuromuskulär transmission (NMT) avses överföringen av en elektrisk impuls mellan en motorisk nerv och dess associerade muskel. En monitor för neuromuskulär transmission (NMT) mäter förekomsten och djupet av en neuromuskulär blockad genom att stimulera en perifer motorisk nerv och utvärdera muskelsvaret. (sammansatt muskelaktionspotential, CMAP).

Överföring av signaler från nerv till muskel blockeras av neuromuskulära blockerare som orsakar övergående muskelförlamning, vilket förhindrar att patienten rör sig eller andas spontant.

Muskelavslappning används under narkos för att möjliggöra endotrakeal intubation och för att optimera kirurgiska operationsförhållanden. Vid intensivvård kan muskelavslappning användas vid mekanisk ventilation. I dessa förhållanden kan TetraGraph® användas för att objektivt övervaka neuromuskulär transmission.


EMG-tekniken

En monitor för neuromuskulär transmission (NMT) mäter förekomsten av en neuromuskulär blockad genom att stimulera en perifer motorisk nerv och utvärdera muskelsvaret. Med TetraGraph® sker detta genom periodisk elektrisk stimulering av en perifer nerv och direkt mätning av musklernas elektromyografiska (EMG) gensvar (”evoked response”). På så vis ges ett kvantitativt, automatiskt mått på musklernas svar på en stimulerande signal.


Driftlägen

TOF-läget är TetraGraph®s primära driftläge. Här levereras en sekvens av fyra signaler som kallas Train of Four (TOF) och en beräkning genomförs av Train of Four-ratio (TOFR, eller förhållandet mellan amplituden på fjärde och första muskelsammandragningen) och TOF-antal/TOF Count (TOFC, eller antalet urskiljbara muskelsammandragningar) utifrån EMG-svaren. TOF-stimulering används ofta för att bedöma djupet av neuromuskulär blockad och mäta graden av återhämtning under reversering. Andra tillgängliga driftlägen är Post-Tetanic Count (PTC), som används för att bestämma hantering av muskelblockerande läkemedel vid kirurgi som kräver djup blockering, och Single Twitch (ST) som är en enstaka stimulering och visar ett enstaka muskelsvar i millivolt (mV).

TetraGraph EMG TOF-monitor