Strategi och affärsmodell

Senzimes affärsmodell går ut på försäljning av monitorer till sjukhus och kliniker samt tillhörande engångssensorer vilket genererar återkommande intäkter. På vissa marknader sker försäljningen genom en egen säljorganisation, och på andra marknader sker det med hjälp av etablerade distributörer. Senzimes fokus är nu att öka takten på utplaceringen av monitorer till sjukhusen och samtidigt utbilda och stödja på sjuk­husen i användning av engångssensorer.

TetraGraph® finns idag i 29 länder, där de viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea och Japan. Under 2020 etablerade Senzime ett helägt dotterbolag i USA som säljer företagets produkter direkt till sjukhus och kliniker. Senzimes strategi i USA är att växa både med en egen säljorganisation och med distributörer.

Vi har även etablerat en egen säljorganisation på Europas viktigaste marknad – Tyskland. Vårt tyska dotterbolag leds av en General Manager med ansvar för försäljningen på den tyska marknaden och en Clinical Manager med fokus på stöd för kliniska utprövningar av TetraGraph® vid tyska sjukhus.

På övriga europeiska fokusmarknader finns avtal med ledande distributörer inom anestesi. Senzime arbetar mycket nära sina distributörer för att nå ett så stort en­gagemang som möjligt. Vid särskilt viktiga utprövningar är Senzimes egna experter med och stöttar distributören på plats ute på sjukhusen.

I Sydkorea har Senzime ett distribu­tionsavtal med företaget Unimedics vars unika kompletterande produktportfölj med monitorer inom anestesi passar utmärkt för marknadsföringen av TetraGraph®. Fr o m den 1 mars 2021 omfattar Sydkoreas ersättningssystem dessutom Senzimes typ av engångssensorer (TetraSens®).

I Japan har har vi valt att arbeta med utlicensie­ring, vilket innebär att vår japanska partner Fukuda Denshi får tillgång till TetraGraph®-teknologin för att exklusivt kommersialisera produkten på den japan­ska marknaden.