Drivkrafter som påverkar Senzimes marknadstillväxt

1.Fler operationer genomförs

Det finns en etablerad marknad för mo­nitorering av patienter under narkos. Däremot är den analoga utrustning som används inte tillräckligt precis. Senzime är en av få aktörer som tillhandahåller denna typ av ny, digital och säker teknologi.


2. Allt fler behandlingsriktlinjer

Allt fler länder uppdaterar nu sina rekommendationer och riktlinjer kring objektiv övervakning i samband med operationer vilket är en viktig driv­kraft i vår försäljning.


3. Digitala innovationer effektiviserar vården

Samtidigt växer intres­set och kunskapen kring hur digitala, medicintekniska innovationer kan effektivisera och förbättra vården för den enskilde patienten.


4. Omställning till digital teknologi i narkosvården

Det sker en allt snabbare omställning i vården till nyare digital teknik som kan använ­das under alla typer av operationer. Det gör att vården blir mer precis och individanpassad, ger hälso- och sjukvårdspersonal ett bättre beslutsun­derlag och patienterna får en säkrare vård.


5. Marknadstillväxt för EMG (elektromyografi)

Viktiga faktorer som driver marknadstill­växten är studier som visar att 6 av 10 patienter har kvarstående muskelblock­ad när andningstuben tas ut går att förebygga. Nu kommer rekommenda­tioner och riktlinjer i allt fler länder kring objektiv övervakning i samband med operationer.