VD har ordet

CEO-Statement

Tillväxten i det första kvartalet var tydlig. Den totala försäljningsökningen uppgick till 64 procent där USA stod för den största ökningen, 109 procent jämfört med samma period föregående år, och Europa ökade med 36 procent. Sensorförsäljningen ökade med 44 procent under kvartalet jämfört med samma period 2021.

Den globala installerade basen av TetraGraph®-monitorer fortsätter att växa och vi har nu levererat ut ca 1 200 system till kunder och distributörer. Vi förväntar oss att den allt större installerade basen kommer att ge en kraftigt ökad försäljning av engångssensorer framöver.

Vi inledde året med att rapportera pågående eller kontrakterade utprövningar på 74 sjukhus världen över med en sammanlagd potential om 1 150 TetraGraph®– system. Vid första kvartalets utgång hade vi vunnit 27 av dessa sjukhus, påbörjat 29 nya utprovningar och inte förlorat en enda affär till någon konkurrent.

Under årets första kvartal vann vi en rad viktiga strategiska affärer i USA. En vunnen upphandling omfattade 50 TetraGraph® – system med tillhörande sensorer till sjukhusets samtliga operationsrum. Nästa vunna upphandling omfattade 23 TetraGraph® – system till ett stort universitetssjukhus i sydöstra USA som samtidigt standardiserade sina kliniska riktlinjer så att alla patienter som får muskelparalyserande läkemedel övervakas med vårt system. Ytterligare en viktig affär var en upphandling från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus där samtliga operationssalar utrustats med TetraGraph® och som årligen utför närmare 11 000 operationer med muskelparalyserande läkemedel.

Ännu fler kliniska riktlinjer stödjer vår teknologi. I februari meddelade viktiga amerikanska Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) att de reviderar sina rekommendationer för patientövervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering när muskelparalyserande läkemedel ges till patient – dvs den typ av teknisk lösning som Senzime är världsledande inom.

I slutet av mars CE-MDR-godkändes nya TetraSens® Pediatric – den första EMG-baserade engångssensorn – som skapar förutsättningar för bättre monitorering av barn under och efter operation. Användningen av paralyserande läkemedel på barn ökar stadigt och utgör globalt närmare en fjärdedel av alla operationer inom detta segment. Barn utgör en extra känslig patientgrupp där det är svårare att övervaka neuromuskulär aktivitet under operation. Studier visar att barn löper lika hög risk som vuxna att drabbas av komplikationer vid användning av muskelparalyserande läkemedel, så vi ser detta som en högprioriterad marknad att expandera inom. De första beställningarna kom direkt efter lansering och i mars skickade vi aven in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA för godkännande av TetraSens® Pediatric.

Den förbättrade bruttomarginalen i första kvartalet 2022 till drygt 60 procent beror främst på en ökad andel direktförsäljning på USA-marknaden genom den egna säljkåren. Flytten av produktion hem till Uppsala har bidragit till att vi kunnat kontrollera komponentpriser och trygga leverans- och logistikkedjor utan störningar.

Vi fortsätter att expandera våra försäljningsteam i USA och Tyskland, samtidigt som vi arbetar nära våra licenstagare och distributörer på övriga marknader. Vår marknad som omfattar drygt 80 miljoner patienter per år värderas till över 15 miljarder kronor årligen och vi har som orubbat mål att vara marknadsledare i de segment vi verkar inom. Jag blir stolt över och ödmjuk av alla de fantastiska berättelser jag hör från våra användare i sjukvården och deras vardag, särskilt från en rad kliniker jag just besökt i USA. De upplever verkligen att TetraGraph® bidrar till att förbättra patientsäkerheten, att det underlättar deras arbete och säkerställer patientsäkerheten.

Vården öppnar nu återigen upp igen efter pandemin och jag ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande år med tillväxt, många affärer och kommersiell utväxling av Senzimes fantastiska team och teknologier!

Uppsala i maj 2022
Pia Renaudin, VD

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.