Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 26 februari, 2021. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 19 februari 2021. Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 i Uppsala.

Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 februari 2021. Senzime meddelar idag att bolaget kommer att ansöka om ett listbyte avseende sina aktier från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021.

Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system

Pressmeddelande: Uppsala, den 14 januari 2021. Senzime meddelar idag etableringen av tyskt dotterbolag, rekrytering av Country Manager och första order i Tyskland på TetraGraph-system från Universitetssjukhuset Katholisches Klinikum Bochum.

Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus

Pressmeddelande: Uppsala, den 30 december 2020. Senzime meddelar idag att deras dotterbolag Senzime Inc. har mottagit en genombrottsorder från ett av landets ledande sjukhus med fokus på patientsäkerhet.  

Senzime beviljas patent i USA för OnZurf Probe

Pressmeddelande: Uppsala, den 23 december 2020. Senzime meddelar idag att företagets patentansökan om OnZurf Probe i USA har beviljats. OnZurf är en mikrodialysprob utformad för att övervaka mag-tarmorgan som matstrupe, mage och lever.

Miljonorder från Sydkorea på TetraSens engångssensorer

Pressmeddelande: Uppsala, den 22 december 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit en order på TetraSens engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans kommer att ske under december.

Senzime har genomfört en riktad nyemission om 4 545 000 aktier och tillförs härigenom cirka 100 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande: Uppsala den 2 december 2020. Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 4 545 000 aktier till en teckningskurs om 22 kronor per aktie, inbringande en likvid om cirka 100 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”).

Senzime avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande: Uppsala den 2 december 2020. Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Senzime har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Senzime meddelar utfall i personaloptionsprogram, emitterar 600 000 aktier och tillförs totalt ca MSEK 5,3

Pressmeddelande: Uppsala, den 26 november 2020. Senzime AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att samtliga utestående personaloptioner inom Personaloptionsprogram 2017/2020 (”Optionsprogrammet”) och relaterade teckningsoptioner har utnyttjats för aktieteckning.

Senzime tar hem ytterligare miljonorder från Sydkorea på system och engångssensorer

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 november 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans kommer att ske under december.

Senzimes delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 6 november 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Valberedning i Senzime inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 4 november 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 14 maj 2020, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2020 utsett en valberedning inför årsstämman 2021.

Senzime utlicensierar OnZurf för den europeiska marknaden

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 november 2020. Senzime har idag ingått licensavtal med det italienska företaget Moss S.p.A. Avtalet ger Moss 10-åriga tillverknings- och försäljningsrättigheter för OnZurf Probe i Europa. Prognosticerade royaltyintäkter till Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner SEK.

Senzime expanderar in på den franska marknaden drivet av nya kliniska riktlinjer

Pressmeddelande: Uppsala, den 29 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget tecknat distributionsavtal med The Surgical Company (tidigare Sebac) avseende den franska marknaden samtidigt som man står i begrepp att leverera sin första order till ett universitetssjukhus i landet. Inträdet på marknaden är drivet av nya kliniska riktlinjer i Frankrike med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

Eva Walde förstärker styrelsen i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 19 oktober 2020. Senzime meddelar idag att Eva Walde från och med idag kommer ingå i styrelsen som ny adjungerad ledamot för att därefter väljas in som ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma.

Senzimes första säljteam i USA på plats

Pressmeddelande: Uppsala, den 13 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolagets amerikanska dotterbolag – i och med rekryteringen av den sjätte medarbetaren – har uppnått den av styrelsen beslutade första etableringsnivån i USA.

Senzime tar hem order från Schweiz

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har fått ytterligare en order från sin distributör Leuag i Schweiz. Ordern avser TetraGraph-system med Philips Interface samt engångssensorer TetraSens och har köpts in av ett sjukhus för att ersätta dess nuvarande AMG-system. Ordervärdet uppgår till ca 300 TSEK och leverans sker under innevarande månad.

Senzime kommunicerar strategiska och finansiella mål

Pressmeddelande: Uppsala, den 23 september 2020. Senzime kommunicerar idag strategiska och finansiella mål för år 2023.

Senzime tar hem miljonorder på engångssensorer från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 september 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK och avser enbart engångssensorer TetraSens. Leverans sker under innevarande månad.

TetraGraph kopplar operationsdata till molnet

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 augusti 2020. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraConnect, en ny molnbaserad plattform som möjliggör för läkare att dela och grafiskt visualisera patientdata när man använder TetraGraph.

Senzimes delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 21 augusti, 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

VD Pia Renaudin köper aktier för 5,5 MSEK i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 17 juli 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att verkställande direktör Pia Renaudin förvärvat 300 000 aktier i bolaget till kursen 18,50 SEK, motsvarade ett värde om cirka 5,5 miljoner SEK. Aktierna har förvärvats från ett konsortium av huvudägare bestående av Segulah Venture AB, Adam Dahlberg och Philip Siberg (genom bolag).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 2 juli 2020 i Uppsala genom förhandspoströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Senzime utökar säljteamet i USA samt tecknar ytterligare distributionsavtal

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 juni 2020. Senzime meddelar idag att bolaget utökar sin försäljningsorganisation genom att upprätta en direkt säljstyrka i viktiga territorier samt att företaget har tecknat distributionsavtal för vissa stater i nordvästra och centrala delar av USA.

1|2|3|4|5|6