Hållbarhetsrapport

Hållbarhet och socialt ansvar på Senzime

Utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter innebär ett stort ansvar. Patienter förlitar sig på vår utrustning för sin behandling, och vi förtjänar det förtroendet genom att säkerställa att vår tillverkning och personal lever upp till deras förväntningar avseende kvalitét och processer.

I vår verksamhet bidrar vi till förbättrad global hälsa och respekt för miljö och människor. Senzimes vägledande princip är att aktivt bidra till hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i linje med våra grundläggande värderingar. Den strategiska inriktningen för Senzimes hållbarhetsarbete beslutas av styrelsen baserat på ledningens strategiska affärsplaneringsprocesser. Vi har policyer för etik, hållbarhet samt uppförandekod tillsammans med annan dokumentation och processer där vi följer upp vårt hållbarhetsarbete.

För att effektivisera vårt arbete med ständiga förbättringar och toppmodern tillverkning har företaget ett certifierat kvalitetsstyrningssystem. Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att erbjuda goda villkor och respektera mänskliga rättigheter.

Organisation

Uppförandekod

Senzimes uppförandekod innehåller riktlinjer som överensstämmer med lagar såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, rättvisa anställningsrutiner och bedrägeribekämpning. Leverantörer och affärspartners är en viktig och integrerad del av den totala värdekedjan för produkter och tjänster i Senzime. De förväntas bedriva sin verksamhet i enlighet med samma höga juridiska och etiska standarder och affärsmetoder som vi. Senzime stöder grundläggande arbetsrättigheter, föreningsfrihet och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inte någon form av tvångsarbete eller barnarbete.

Senzime accepterar inte diskriminering på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, färg, kön, familjestatus, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, politiska övertygelser eller andra egenskaper som skyddas av lagen. Senzime främjar lika möjligheter och vid nya anställningar behandlas alla utifrån deras förmågor och meriter. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier.

Alla anställda har utbildats och fått information om uppförandekoder, samt intygat att de har läst dem.

Etiska regler

Senzimes anställda ska behandla alla rättvist, visa ömsesidig respekt, aktivt främja en bra arbetsmiljö och vare sig kompromissa med eller använda sig av oetiska metoder. Alla leverantörer och distributörer är informerade om vår uppförandekod och är skyldiga att följa koden.

Våra kärnvärden är:

Passion

We work inspired”

Passion är hur vi beskriver vår motivation. Vi har en drivkraft, en ambition och en passion att överträffa förväntningarna hos våra kunder, patienter och ägare. Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa anestesilösningar som ökar den kliniska precisionen vilket leder till förbättrad patientsäkerhet.

Integrity

“We do what is right”

Integritet innebär för oss att vara ärliga och transparenta. Vi behandlar varandra med respekt. Pålitliga relationer med kunder och kollegor är viktiga för oss. Vi följer regelverk, företagspolicyer och rutiner. Vi delar kompetens och kunskap på ett professionellt sätt och skyddar konfidentiell information. Vi tror på en etisk och hållbar strategi för affärer.

Accountability

“We deliver on promises”

Ägarskap är att ta ansvar och leverera enligt tidsplan. Vi levererar enligt plan, i tid och med rätt kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi leder och driver nya marknadsbehov. Vi informerar och engagerar våra team.

Performance

“We focus on what matters”

Vi prioriterar det som betyder mest! Samtidigt som vi balanserar kort- och långsiktiga mål tappar vi inte det övergripande företagsmålet ur sikte. Vi vet vad som förväntas av oss och levererar och överträffar våra ekonomiska mål. Vi vill attrahera spetskompetens då vi vet att rätt människor som arbetar tillsammans kommer att uppnå det bästa resultatet. Senzime ska vara spännande och lätt att göra affärer med. Vi är ledare och inte följare.

Employees

Anställda

Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs, och bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera spetskompetenser. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och en personlig utveckling i en internationell organisation.

Mångfald är en mycket viktig fråga för oss. Vi har en jämn könsfördelning i ledningsgruppen bestående av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män. På företaget som helhet är vi 10 (50%) kvinnor och 10 (50%) män (31 dec 2020). Bolagets styrelse består av fyra (4) män och en (1) kvinna (april 2020). Senzime har under 2020 ökat sin personal med 73% utan personalomsättning.

Varje år genomför Senzime en medarbetarundersökning för att utvärdera företagets arbetsmiljö och prestanda och identifiera förbättringsområden. Under året arbetar vi därefter löpande med uppföljning utifrån resultatet.

En viktig del av ledarskapet är att stödja utvecklingen av varje anställd och främja en transparent kultur. Årliga utvecklingssamtal utförs för att ge anställda och chef möjlighet till en konstruktiv dialog och uppföljning mot medarbetarens individuella mål. Senzime är en matrisorganisation med linje/projekt, och därför sker även årligen en medarbetarkalibrering med linjechefer och projektledare för att samtliga delar av individens bidrag ska uppmärksammas. Syftet med detta är att väga in även cross-funktionella aspekter som är en viktig del i samspelet.

Senzime arbetar med ständig förbättring av arbetsmiljön i enlighet med svensk lag, och följer utvecklingen på området.

GDPR/Informationssäkerhet

Senzimes informationssäkerhetspolicy beskriver hur vi arbetar aktivt för att skydda företagets affärskritiska tillgångar såsom kunskap och information som förekommer i olika former (fysiska, digitala och muntliga) samt informationssystem, IT-system och annan IT-infrastruktur. Företagets framgång bygger på högt kvalificerade medarbetare med unik kunskap och vetenskaplig expertis inom forskning och utveckling.

Det är viktigt att operativa risker relaterade till människor, processer och system som kan ha en negativ inverkan på Senzime kontinuerligt identifieras och utvärderas i den dagliga verksamheten. Det är också viktigt att riskerna reduceras till en nivå som företagsledningen beslutar om.

Visselblåsarsystem

Företaget uppmuntrar alla anställda, kunder och andra affärspartners att rapportera avvikelser, oegentligheter eller allvarliga incidenter relaterade till företaget utan rädsla för repressalier. Inga överträdelser rapporterades 2020.

Tillverkning av Senzimes produkter

För att minimera miljöpåverkan så långt som möjligt väljer Senzime lokala leverantörer där det är möjligt, alternativt söker en leverantör i närliggande länder till tillverkningsanläggningarna. Detta är en av de viktigaste strategierna när vi överför delar av tillverkningen till vår nya anläggning i Uppsala.

Logistik och förpackningsoptimering är pågående projekt i syfte att minska miljöpåverkan. Senzime utvärderar noggrant av varje leverantör utför årliga utvärderingar av den kritiska leverantören prestationer, främst med fokus på ekonomisk status, leveransförsäkring, kvalitet och hållbarhet.

Senzime undviker djurförsök, såvida det inte krävs enligt lag eller regler.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.