Hållbarhetsrapport

Senzimes verksamhet bidrar till en förbättrad global hälsa. Vi skall aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva företagets verksamhet på ett ansvarfullt sätt och i linje med våra grundläggande värderingar.

Att driva utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter medför ett stort hållbarhetsansvar. På Senzime utgår vi från vår hållbarhetspolicy vilken beslutas av vår styrelse och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Genom hållbarhetsarbetet har vi identifierat och analyserat de områden och hållbarhetsaspekter som har störst påverkan på verksamheten. Detta gäller främst våra produktutvecklings- och tillverkningsprocesser.

Utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter medför ett stort ansvar. Läkare och patienter förlitar sig på vår utrustning och det förutsätter att vår utveckling och tillverkning motsvarar förväntningarna avseende kvalité och säkerhet.

Vår verksamhet medverkar till förbättrad global hälsa och respekt för miljö och människor. Senzimes vägledande princip är att aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och i linje med våra grundläggande värderingar. Vi har policyer för etik, hållbarhet och uppförandekod och i vårt godkända certifierade kvalitetssystem följer vi upp vårt hållbarhetsarbete. arbete.

Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att erbjuda goda villkor och respektera mänskliga rättigheter.

Miljöledningssystem

Kvalitetsledningssystemet på Senzime uppfyller krav för ISO 14001. Omfattningen av miljöledningssystemet inkluderar Uppsalakontoret i Sverige eftersom produktion av TetraGraph och ExSpiron sker där. Intressenter samt applicerbara åtaganden och krav (lagar och förordningar) för Senzime har identifierats och dokumenterats i miljöledningssystemet och övervakas kontinuerligt.

half-img-11

Uppförandekod ”Code of Conduct”

Senzimes ”Code of Conduct” innehåller riktlinjer som överensstämmer med lagar såsom respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, rättvisa anställningsrutiner och bedrägeri-bekämpning. Leverantörer och samarbetspartners är en viktig och integrerad del av den totala värdekedjan för våra produkter och tjänster. Vårt krav på alla våra partners är att de bedriver sin verksamhet med samma höga standard som Senzime gällande affärsetik.

Senzime stöder grundläggande arbetsrättigheter, föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inte någon form av tvångsarbete eller barnarbete.

Senzime accepterar inte diskriminering på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, färg, kön, familjestatus, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, politiska övertygelser eller andra egenskaper som skyddas av lagen. Senzime främjar lika möjligheter och vid nya anställningar behandlas alla utifrån deras förmågor och meriter. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier.

Alla våra anställda har utbildats och fått information om uppförandekoder, samt intygat att de har läst dem.

Policy och riktlinjer för social hållbarhet

Passion

We work inspired”

Passion är hur vi beskriver vår motivation. Vi har en drivkraft, en ambition och en passion att överträffa förväntningarna hos våra kunder, patienter och ägare. Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa anestesilösningar som ökar den kliniska precisionen vilket leder till förbättrad patientsäkerhet.

Integrity

“We do what is right”

Integritet innebär för oss att vara ärliga och transparenta. Vi behandlar varandra med respekt. Pålitliga relationer med kunder och kollegor är viktiga för oss. Vi följer regelverk, företagspolicyer och rutiner. Vi delar kompetens och kunskap på ett professionellt sätt och skyddar konfidentiell information. Vi tror på en etisk och hållbar strategi för affärer.

Accountability

“We deliver on promises”

Ägarskap är att ta ansvar och leverera enligt tidsplan. Vi levererar enligt plan, i tid och med rätt kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi leder och driver nya marknadsbehov. Vi informerar och engagerar våra team.

Performance

“We focus on what matters”

Vi prioriterar det som betyder mest! Samtidigt som vi balanserar kort- och långsiktiga mål tappar vi inte det övergripande företagsmålet ur sikte. Vi vet vad som förväntas av oss och levererar och överträffar våra ekonomiska mål. Vi vill attrahera spetskompetens då vi vet att rätt människor som arbetar tillsammans kommer att uppnå det bästa resultatet. Senzime ska vara spännande och lätt att göra affärer med. Vi är ledare och inte följare.

Social hållbarhet och ledarskap

Senzime stävar efter att vara en attraktiv arbetsplats. Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs, och bolaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera rätt kompetenser. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och personliga utmaningar i en internationell organisation.

Varje år genomför Senzime en medarbetarundersökning för att utvärdera företagets arbetsmiljö och för att identifiera förbättringsområden. Under året arbetar vi därefter löpande med uppföljning och utifrån resultatet arbetar vi vidare med frågor som kan förbättras. På den årliga medarbetarenkäten hade vi 100 % svarsfrekvens. Och vi fick ett högt resultat på medarbetarengagemang, 8,85 (8,58) vilket motsvarar en ökning på 3 % från ett redan högt resultat under år 2020.

Mångfald är en mycket viktig fråga för oss. Se nedan könsfördelning 2020/2021 och resultatindex från vår medarbetarenkät:

Anställda_könsfördelning

En viktig del av vårt ledarskap är att stödja alla anställdas utveckling och främja en transparent kultur där alla åsikter räknas. Utvecklingssamtal genomförs för att ge de anställda och berörda chefer möjlighet till en konstruktiv dialog och uppföljning av medarbetarens individuella mål och företagets mål. Målen följs upp halvårsvis och uppdateras vid behov.

Senzime är en matrisorganisation med linje/projekt, och därför sker även årligen en medarbetarkalibrering med chefer och projektledare för att samtliga delar av medarbetarens bidrag ska uppmärksammas. Syftet med detta är att väga in även cross-funktionella aspekter som är en viktig del i samspelet.

Senzime arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön i enlighet med svensk lag, och följer utvecklingen på området.

GDPR/Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas.

Senzimes Informationssäkerhetspolicy beskriver hur vi arbetar aktivt för att skydda företagets affärskritiska tillgångar såsom kunskap och information som förekommer i olika former (fysiska, digitala och muntliga) samt informationssystem, IT-system och annan IT-infrastruktur. Företagets framgång bygger på högt kvalificerade medarbetare med unik kunskap och vetenskaplig expertis inom forskning och utveckling.

Det är viktigt att operativa risker relaterade till människor, processer och system som kan ha en negativ inverkan på Senzime kontinuerligt identifieras och utvärderas i den dagliga verksamheten. Det är också viktigt att risker reduceras till en nivå som företagsledningen beslutar om.

Visselblåsarsystem

Senzime följer det nya visselblåsardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019) som skyddar inte bara anställda, utan även praktikanter, leverantörer och tidigare anställda. Företaget uppmuntrar alla anställda, kunder och andra affärspartners att rapportera avvikelser, oegentligheter eller allvarliga incidenter relaterade till företaget utan rädsla för repressalier. Senzime har ett skyddsombud som hanterar dessa incidenter och inga överträdelser rapporterades under 2021.

Produktion i Sverige

I Senzime hållbarhetsarbete har flytten av produktionen till Sverige inneburit en mycket positiv inverkan på både miljö och transporter. Lokala leverantörer används i mycket stor utsträckning vilket bidrar till minskade transporter och kortare leveranstider.

Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners med omsorg och de utvärderas årligen. Utvärderingen fokuserar bl. a på ekonomi, leveransprecision, prestation, kvalitet och hållbarhet.

Under året har nya förpackningar införts för att minska vår inverkan på miljö och transporter. Transportvolymer för våra produkter har minskat med> 50 %. Alla komponenter och ingående materia uppfyller RoHS-direktivet vilket syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Senzime undviker djurförsök, såvida det inte krävs enligt lag eller i våra regulatoriska processer.

Senzime följer förpacknings-, WEEE- och batteridirektiven och rapporterar in allt avfall som placerar på våra marknader.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.