Alternativa nyckeltal

Senzime har definierat alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.

Följande tabell visar avstämning av de alternativa nyckeltalen vilka är hämtade från Senzimes reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 (med jämförelseinformation för räkenskapsåren 2019 och 2018). Vad avser perioderna den 1 januari – 30 juni 2021 respektive den 1 januari – 30 juni 2020, har nyckeltalen hämtats från Senzimes oreviderade delårsrapport för perioden den 1 januari – 30 juni 2021.

Definitioner

Nyckeltal

Definition

Motivering för användande


Bruttomarginal exkl avskrivningar

Bruttoresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar dividerat med nettoomsättning

Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet bruttomarginal exkl avskrivningar då det visar hur stor påverkan avskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter har på bruttomarginalen.


Soliditet

Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning

Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur.


Rörelseresultat exkl avskrivningar

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar

Koncernen använder sig av det alternativa

nyckeltalet Rörelseresultat exkl. avskrivingar

då det visar hur stor påverkan avskrivningar

av balanserade utvecklingskostnader har på rörelseresultatet.