Valberedning i Senzime

Årsstämman den 11 maj 2021 beslutade att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2022. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2021 vilket återfinns under avsnitt Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

Valberedning i Senzime inför Årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 11 maj 2021, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2021 utsett en valberedning inför årsstämman 2022.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2021 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning.

Adam Dahlberg (ordförande)
Gabriel Urwitz, AB Segulah
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
Philip Siberg, styrelsens ordförande i Senzime AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@senzime.com.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.