Valberedning i Senzime

Årsstämman den 18 maj 2022 beslutade att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2023. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2022 vilket återfinns under avsnitt Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

Valberedning i Senzime inför Årsstämman 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 18 maj 2022, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning.

  • Adam Dahlberg
  • Gabriel Urwitz, AB Segulah
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Philip Siberg, styrelsens ordförande i Senzime AB (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@senzime.com.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.