Kommittéer och utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bereder ärende för styrelsebeslut. Utskottet skall bland annat övervaka Bolagets finansiella ställning, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till val och arvodering av Bolagetsrevisor samt fortlöpande träffa Bolagets revisor.

Medlemmar består av Adam Dahlberg (ordförande), Lennart Kalén och Philip Siberg

Bolagets revisor är närvarande vid revisionsutskottets möten två till tre gånger per år.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet granskar och förbereder frågor som rör löner, andra anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonus för VD och medlemmar i ledningsgruppen som rapporterar direkt till VD, samt andra ersättningsfrågor av huvudintresse. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

Medlemmar består av Lennart Kalén (ordförande), Adam Dahlberg och Ewa Walde.

FoU-utskott

FoU-utskottet har till uppgift att granska företagets forsknings-och utvecklingsplaner på en övergripande nivå. Utskottet ska också se till att företagets forskningsaktiviteter stämmer överens med de långsiktiga strategiska företagsmålen.

Medlemmar består av Sorin J. Brull (ordförande), Philip Siberg och Ewa Walde.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.