Ersättning

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen. Styrelsen lägger fram förslag till riktlinjerför ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om. Vid Årsstämman 2021 antogs nedanstående riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen har för avsikt att förelägga samma riktlinjer till årsstämman 2022 men dock med undantaget att den rörliga ersättningsdelen höjs från 25 till 50 procent av den årliga fasta lönen. Motivet till detta är att underlätta bolagets rekrytering av nyckelpersoner framförallt i USA.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets VD samt de personer som vid var tid ingår i Senzimes ledningsgrupp. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Med ersättning jämställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.

Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Hur riktlinjerna bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att drabbas av kritiska andningskomplikationer. TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under och efter operation. Senzime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på över 15 miljarder SEK per år.

En framgångsrik implementering av Bolagets strategi samt tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge Bolaget möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Bolagets ersättningssystem ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättning får utbetalas i form fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön

Ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation. Den ledande befattningshavaren får erbjudas möjlighet till löneväxling mellan fast lön och pension respektive övriga förmåner, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Rörlig ersättning

Ska relateras till utfallet av Bolagets mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Vad gäller VD och övriga ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen motsvara högst 50 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner

Ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Övriga förmåner

Får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Konsultarvode

Ska vara marknadsmässigt. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i Bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.