Bolagsordning

FÖR SENZIME AB (PUBL), org.nr 556565-5734

1. Firma

Bolagets firma är Senzime AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara minst 35 000 000 och högst 140 000 000.

6. Styrelse och revisor

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) board members with no deputy board members. It is elected annually at an ordinary general meeting for the time until the next ordinary general meeting has been held. One (1) or two (2) auditors with or without deputy auditors are elected annually at an ordinary general meeting for the time until the next ordinary general meeting has been held.

7. Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

8. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 6. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 7. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 8. Val av styrelse och suppleanter och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

9. Räkenskapsår 

Räkenskapsår är den 1 januari – 31 december.

10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Antagen på årsstämma den 11 maj 2021

Ladda ner bPDF-version

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.