Bolagsstyrning

Senzime AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Small Cap) under symbolen SEZI.

Bolagsstyrningen inom Senzime baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer. Bolagets bolagstyrningsrapport beskriver bolagets tillämpning av Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Syftet med Senzimes bolagsstyrning är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Intern styrning, kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är grundläggande i Senzimes verksamhetsstyrning.

Senzimes bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras på svensk lag, interna regler och föreskrifter, bolagsordningen och följer Nasdaq OMX (Small Cap) regelverk för emittenter.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.