Alternativa nyckeltal

Senzime har definierat alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.

Följande tabell visar avstämning av de alternativa nyckeltalen vilka är hämtade från Senzimes av revisorer översiktlig granskade delårsrapport för perioden den 1 januari – 31 december 2022.

alternativanyckeltal_2022

Definitioner

Nyckeltal Definition Motivering för användande
Bruttomarginal exkl avskrivningar Bruttoresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar dividerat med nettoomsättning Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet bruttomarginal exkl avskrivningar då det visar hur stor påverkan avskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter har på bruttomarginalen
Soliditet Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur
Rörelseresultat exkl avskrivningar Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar Koncernen använder sig av det alternativa nyckeltalet Rörelseresultat exkl. avskrivingar då det visar hur stor påverkan avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader har på rörelseresultatet

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.