Utfall i Senzimes företrädesemission

Uppsala, 21 juni, 2016. Teckningsperioden för Senzime ABs nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 15 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till 92,6 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Resterande 7,5 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader

”Senzime står inför en spännande fas och genom förvärvet av Acacia och företrädesemissionen som nu slutförts är vi redo inför den kommersialiseringsfas som väntas inledas under slutet av året. Vi är glada och stolta över det intresse som såväl befintliga som nya aktieägare har visat för Senzime. Jag vill passa på att tacka alla som visat förnyat förtroende för oss och samtidigt hälsa våra nytillkomna aktieägare varmt välkomna”, säger Lena Söderström, VD i Senzime.

”Vi är väldigt nöjda med utfallet av emissionen, särskilt mot bakgrund av att 35% av ägarna i Senzime inte bereddes möjlighet att delta i denna emission på grund av sin amerikanska hemvist. Genom förvärvet av Acacia kan Senzime nu erbjuda säkra lösningar för patientmonitorering såväl inför, under och efter operation. Vi kommer att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande på en växande marknad som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder kronor”, kommenterar Philip Siberg, ordförande i Senzime.  

Nyemissionen blev tecknad av aktieägare genom primär och subsidiär företrädesrätt till 92,6 procent. Sammanräkningen visar att 2 037 498 aktier, motsvarande 50,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 679 596 aktier, motsvarande 41,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 298 067 aktier, motsvarande 7,5 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas de personer som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med bolaget. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och bolaget tillförs cirka 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar Senzimes aktiekapital med 502 397,88 kronor. Det totala antalet aktier ökas med 4 019 183 till 36 172 643.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Senzime i företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i anledning av företrädesemissionen.

Transaktionskostnaderna uppskattas till cirka 2 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. I maj 2016 förvärvade Senzime Acacia Designs BV. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com

Om Acacia Designs

Acacia Designs är ett internationellt utvecklingsbolag grundat av ledande kliniker och utvecklare inom anestesi. Bolaget har sitt ursprung från Mayo Clinic, USA, den största integrerade icke-kommersiella medicinska institutionen i världen och som 2015 rankades som världens bästa sjukhus. Acacia har utvecklat TetraGraph – ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt avgöra rätt dos av läkemedel samt när det är säkert att väcka patienten och tillåta spontan andning. Varje år får över 70 miljoner patienter som genomgår kirurgi muskelrelaxerande läkemedel och över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer. TetraGraph är avsett för att enkelt och med hög precision förbättra övervakningen av dessa patienter för att minska komplikationer och vårdkostnader. Objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är idag etablerad praxis på ett flertal marknader såsom Skandinavien och Frankrike. Ett antal initiativ pågår i flera större länder för att göra metoden till så kallad Standard of Care. Bolaget grundades baserat på forskning av Professor Sorin Brull, verksam vid Mayo Clinic och Dr. David Hampton med mångårig erfarenhet som Director inom Medtronic. www.acaciadesigns.eu

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.