Studier visar på såväl ekonomiska besparingar som patientfördelar vid införande av kvantitativ övervakning med EMG teknologi.

Nyheter: Uppsala den 13 september 2021. Nyligen publicerade studier visar att EMG monitorering kan bidra till att minska allvarliga komplikationer vid användning av muskelrelaxerande läkemedel, samtidigt som införande av kvantitativ neuromuskulär monitorering resulterar i en nettokostnadsbesparing genom att reducera ovan nämnda respiratoriska komplikationer.

Senzimes vision är en värld utan anestesirelaterade komplikationer. Vårt EMG-system TetraGraph® mäter digitalt och kontinuerligt graden av neuromuskulär blockad för att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Under 2021 har en mängd studier publicerats globalt inom området, vilka bland annat belyser sambandet mellan kvarstående muskelblockad och ökad risk för komplikationer, fördelar med EMG-teknologi jämfört med AMG samt räknar på kostnaden för ett exempelsjukhus att införa kvantitativ monitorering av samtliga patienter där muskelrelaxerande läkemedel används.

I en studie vid Temple University Hospital[1] räknade man på hur kostnadseffektivt det är att använda en kvantitativ EMG TOF-monitor givet kostnaden för inköp och årlig användning, jämfört med de besparingar som kan göras i vården om övervakningen bidrar till att minska kostnaderna för allvarliga komplikationer som lunginflammation och re-intubering. Slutsatsen var att inköp och introducering kan leda till en kostnadsbesparing för sjukhuset.

I en annan studie[2] undersökte man sambandet mellan kvarstående muskelblockad och kritiska andningsevent. Den visar i likhet med tidigare liknande studier att kvarstående muskelblockad är en betydande bidragande faktor till utvecklingen av allvarliga respiratoriska komplikationer (CRE’s). För att förbättra patientsäkerheten rekommenderar författarna rutinmässig kvantitativ neuromuskulär övervakning.

En italiensk studie[3] jämför TetraGraph med TOF-watch och dess äldre accelerationsbaserade AMG-teknik. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning på området och visar bland annat att AMG-teknik överestimerar graden av återhämtning samt att TetraGraph levererar mer repeterbara resultat under återhämtning från neuromuskulär blockad.

"Andelen komplikationer till följd av otillräcklig monitorering av patienter är fortsatt hög världen över, och det är därför glädjande att se en mängd nya studier som sätter fokus på detta viktiga område", säger Pia Renaudin, VD Senzime

OM EMG
I likhet med andra tekniker innefattar EMG stimulering av en perifer nerv och mätning av responsen som genereras genom sammandragningen av den innerverade muskeln. Skillnaden jämfört med andra tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som sker i den neuromuskulära förbindelsen. Då mätningen inte är beroende av en fysisk rörelse (som krävs av andra teknologier på området såsom AMG och KMG) är EMG en bättre indikator för ren neuromuskulär funktion. Anestesiexperter världen över anser att EMG är ny guld standard inom NMT monitorering.

[1] Edwards L-A, Ly N, Shinefeld J, Morewood G – Universal Quantitative neuromuscular blockade monitoring at an academic medical center—A multimodal analysis of the potential impact on clinical outcomes and total cost of care, Perioperative Care and Operating Room Management, Volume 24, September 2021, 100184
[2] Alenezi F K, Alnababtah K, Alqahtani M M, Olayan L, Alharbi L – The association between residual neuromuscular blockade (RNMB) and critical respiratory events: a prospective cohort study, Alenezi et al. Perioperative Medicine (2021) 10:14
[3] Giudici G, Piccioni F, Proto P, Valenza F – A comparison of accelerometric monitoring by TOF Watch® SX and electromyographic monitoring by Tetragraph® for recovery from neuromuscular blockade, Journal of Clinical Anesthesia 75 (2021) 110481

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.