Senzimes kapitalmarknadsdag: Uppdatering kring affärer, marknader och nyckeltal

Pressmeddelande: Uppsala den 4 oktober 2021. Vid dagens kapitalmarknadsdag för Senzime ges en affärsuppdatering avseende pågående affärer, utprövningar och nyckeltal.

Senzime marknadsför CE- och FDA-godkända system samt molnbaserad mjukvara för att digitalt och i realtid mäta djupet av muskelblockad hos patienter innan, under och efter operation. Bolagets system TetraGraph används även för att säkerställa att patienten får korrekt dosering av blockerande och reverserande läkemedel. Genom att digitalt indikera när patientens muskelfunktion är återställd får läkaren beslutsstöd för att säkert kunna ta ut andningstuben utan risk för komplikationer. Färre komplikationer leder till kortare sjukhusvistelser och minskade vårdkostnader.

TetraGraph-systemet består av monitor, mjukvara och engångssensorer. TetraSens-sensorerna stimulerar en nerv och fångar upp responsen från patientens muskler. TetraSens säljs av Senzime enligt en ”razor/razorblade-modell” och utgör hävstången i affärsmodellen.

Under 2020 genomförde Senzime två nyemissioner till ett sammanlagt värde av cirka 170 MSEK i syfte att fortsätta bolagets kommersialisering, bland annat genom expansion av den egna försäljningsorganisationen i USA och Tyskland. Mot bakgrund av detta uppdaterar Senzime härmed kring affärsläget enligt följande:

  • Senzime har etablerat helägda dotterbolag med egna försäljningsorganisationer i USA (Senzime Inc.) och i Tyskland (Senzime GmbH). I USA består organisationen idag av 10 medarbetare och i Tyskland består den av 3 medarbetare. Ytterligare rekryteringar pågår.
  • I bland annat Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Sydkorea och Australien sker Senzimes försäljning genom distributörer. Även i USA har Senzime avtal med två distributörer i lokala delstater där vi inte prioriterar egen säljkår.
  • Försäljningsprocessen för TetraGraph sker i flera steg med sjukhus som slutkunder. Merparten av kunderna genomför utprövningar och beslut fattas ofta av olika typer av Value Analysis Committees. En utprövning utgör sista steget i försäljningsprocessen innan finalt inköpsbeslut.
  • För september och oktober månad 2021 uppgår antalet hittills pågående eller kontrakterade utprövningar världen över till 64 sjukhus med en sammanlagd potential på ca 750 TetraGraph-system om samtliga operationssalar utrustas med en monitor.
  • Senzime bedömer att Life Time Value (LTV) av en levererad TetraGraph, inklusive nyttjande av TetraSens-sensorer, uppgår till 250 kSEK över 5 år med en bruttomarginal överstigande 65 procent.
  • Senzime ser potential att höja bruttomarginalen ytterligare i takt med ökade volymer och direkt lokal närvaro.
  • Tidigare aviserad målsättning om 200 MSEK i omsättning år 2023 kvarstår trots att pandemin tillfälligt har begränsat Senzimes tillträde till sjukvården. Målsättningen motsvarar en installerad bas om 5 000 TetraGraph-system år 2023.
  • Produktionen av TetraGraph har nu flyttats hem till Uppsala enligt plan för att öka marginaler och uppnå bättre effektivitet.
  • Senzimes licensavtal med Fukuda Denshi i Japan löper på enligt plan.

På kapitalmarknadsdagen presenteras även ett kundexempel med en nyligen genomförd affär vid ett stort universitetssjukhus i USA. Samtliga 26 operationssalar utrustas där med en TetraGraph för att användas när muskelblockerande läkemedel administreras, vilket motsvarar i genomsnitt 60 procent av alla operationer. Sjukhuset har ingått ett åtagande om att köpa TetraSens och annat förbrukningsmaterial årligen. Installationen kommer också att stödja läkarnas behov av att driva mer forskning och förbättringar inom anestesi och patientsäkerhet.

”Antalet utprövningar av TetraGraph ökar stadigt och är nu på helt andra nivåer än för bara några månader sedan. Vi förväntar oss en fortsatt hög ökning i takt med att våra säljare får ökat tillträde till sjukhusen. Parallellt med vårt intensiva försäljningsarbete förbereder vi vår produktions- och leveranskapacitet för att kunna svara upp mot de beställningar vi bedömer att utprövningarna kommer att resultera i”, säger Pia Renaudin, VD Senzime.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.