Senzimes första säljteam i USA på plats

Pressmeddelande: Uppsala, den 13 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolagets amerikanska dotterbolag – i och med rekryteringen av den sjätte medarbetaren – har uppnått den av styrelsen beslutade första etableringsnivån i USA.

 

I april genomförde Senzime en riktad emission om 75 MSEK för att accelerera expansionen på flera marknader, med tonvikt på USA.

Senzimes amerikanska dotterbolag Senzime Inc har successivt expanderat under året och nu nått sin första beslutade etableringsnivå i och med rekryteringen av den sjätte medarbetaren i säljteamet. Avtal har även ingåtts med två amerikanska distributörer i syfte att komplettera direkt försäljning med indirekt. Den amerikanska verksamheten leds av Chris Estes, med bakgrund från bland annat ledande roller inom Medtronic.

”Det ligger ett starkt värde och budskap i att vi attraherar spetskompetens från ledande, globala företag såsom Medtronic, Masimo och Stryker. Nu har vi etablerat det första kommersiella teamet som har till uppgift att leverera på våra höga tillväxtambitioner i USA. Tillsammans med våra två amerikanska distributörer har vi nu lagt grunden för att nå ut till merparten av de större sjukhusen i landet”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. 6 av 10 patienter har kvarstående neuromuskulär blockad efter att andningstuben tagits ut. Komplikationerna och riskerna är många, men de kan undvikas med bra monitorering. I dagsläget pågår utprövningar av TetraGraph i ett flertal delstater, där fler sjukhus söker moderna, digitala och patientsäkra lösningar för att övervaka patienter under neuromuskulär narkos. Förutom i USA har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i bland annat Europa, Japan, Korea och Australien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.