Senzimes företrädesemission övertecknad

Uppsala, 3 april 2017. Teckningsperioden för Senzime AB (publ)s nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 28 mars 2017 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Företrädesemissionen tecknades till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget kommer således att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till 3,1 MSEK. Inga garantiåtaganden kommer att behöva tas i anspråk.

Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med det beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 3 mars 2017 och som innebar antagande av styrelsens förslag om nyemission av 4 521 581 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen var 5,40 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 14 mars 2017 till och med den 28 mars 2017.

Sammanräkningen visar att 3 485 782 aktier, motsvarande 77,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 172 712 aktier, motsvarande 25,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 103 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 3 procent. Bolaget tillförs cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 6 april 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 10 april 2017. När Företrädesemissionen är registrerad i sin helhet kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel under vecka 16 2017.

Genom Företrädesemissionen ökar Senzimes aktiekapital med 502 397,88 SEK. Det totala antalet aktier ökar med 4 521 581, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget efter Företrädesemissionen uppgår till 40 694 224.

”Med denna finansiering säkrad kan vi accelerera kommersialiseringen och ta sikte på ytterligare licens- och distributörsavtal som en uppföljning av de avtal vi redan har ingått i Japan, Australien, Nya Zeeland, Irland och England. Vårt mål är att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering. De strategiska förvärv vi genomförde 2015 och 2016 stärkte vårt erbjudande och vi har nu ett mer komplett produktutbud. Jag vill passa på att tacka alla som visat förnyat förtroende för bolaget och samtidigt hälsa våra nytillkomna aktieägare varmt välkomna”, säger Lena Söderström, VD i Senzime.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Senzime i Företrädesemissionen. Aqurat FK AB agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen.

Uppsala den 3 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Lena Söderström, VD för Senzime

 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2017. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.