Senzimes delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 6 november 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Finansiell information för det tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 096 KSEK (2 420)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 787 KSEK (-7 473)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,14)

Finansiell information för perioden januari – september 2020

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 5 843 KSEK (4 023)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -33 420 KSEK (-24 650)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,48)

Den ökade accessen till sjukhus mot slutet av kvartalet innebar att september månads försäljning var den bästa någonsin i Senzimes historia. Under årets tre första kvartal ökade försäljningen med 45 procent jämfört med samma period 2019. Försäljning från samtliga regioner bidrog till resultatet.

I Schweiz och Storbritannien ser vi exempel på sjukhus som uppgraderat från analog övervakningsteknik till vårt digitala TetraGraph® system. Bidragande faktorer har varit krav på högre precision, användarvänlighet och möjlighet att kunna övervaka vid alla typer av kirurgi. Vi har ett tjugotal utprövningar som pågår vilket är särskilt glädjande med tanke på att sjukhus under en period inte tillåtit besök av representanter från företag.

Det var också oerhört betydelsefullt för oss att efter tredje kvartalets utgång teckna distributionsavtal med The Surgical Company som är en av de ledande aktörerna på den franska anestesimarknaden. Detta ger oss ett snabbt tillträde, samtidigt som vi står i begrepp att leverera vår första order till ett universitetssjukhus i landet. I Frankrike kom det nyligen nya kliniska riktlinjer med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

I Sydkorea löper försäljningen av våra engångssensorer TetraSens® på, vilket tydligt visar på hävstången i vår affärsmodell. Jag förväntar mig fler beställningar av såväl TetraGraph® som TetraSens® från Sydkorea under året.

I USA har vi successivt expanderat vår affär och vi har nu nått första etableringsnivån med totalt sex medarbetare i teamet. Vi har lyckats attrahera spetskompetens från ledande, globala företag såsom Medtronic och Masimo. Vi har även ett nära samarbete med våra amerikanska distributörer i syfte att komplettera vår direkta försäljningsmodell i vissa regioner. Vi har flera pågående kliniska utprövningar i USA och ytterligare inplanerade.

Som en del i vår nya strategi att fokusera på marknaden för narkosövervakning tecknade vi under början av november ett licensavtal med italienska Moss S.p.A. Affären innebär att Moss får en 10-årig licensrätt att tillverka och sälja OnZurf® Probe på den europeiska marknaden. Avtalet bedöms generera licensintäkter till Senzime på SEK 100 miljoner över perioden.

Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Varje år genomförs närmare 80 miljoner operationer med neuromuskulär blockad med behov av neuromuskulär monitorering. Senzime står redo att tillhandahålla TetraGraph®-systemet på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka och väletablerade distributörer. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och avancerad patientmonitorering. Tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i november 2020

Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om SenzimeSenzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.comDenna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020, 08:45.

PM Senzime Delårsrapport Q3 2020

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.