Senzimes delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – september 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Finansiell information tredje kvartalet 2019

 

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 420 KSEK (155)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 8 232 KSEK (-5 834)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,15 SEK (-0,12)

 
Den i särklass viktigaste händelsen hittills under året är förstås FDA:s godkännande av TetraGraph för försäljning i USA. Nu kan vi äntligen påbörja försäljning på världens största marknad och jag ser med förväntan fram emot att få erbjuda TetraGraph till de amerikanska läkarna.
 
Under det tredje kvartalet tog lanseringen av TetraGraph rejäl fart med regulatoriska godkännanden i både Korea och Japan. Vår distributör i Korea följde upp med ytterligare order och 100 st. TetraGraph-system beställdes av vår japanska licenspartner. Försäljningsstarten i Japan innebär också att vi erhåller en milstolpsbetalning.
 
I Europa pågår ett intensivt arbete med att etablera ett nära och effektivt samarbete med viktiga distributörer i fokusländerna Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland samt Norden.
 
Entusiasmen bland medarbetarna är stor och ledningsgruppen är fulltalig sedan i början av oktober. Jag har mycket stort förtroende för vårt seniora team, vilket enligt mig är en av de viktigaste förutsättningarna för att framgångsrikt globalt lansera en ny produkt.
 
I september, via en riktad emission, stärkte vi kassan med ca 30 miljoner kronor vilket ger oss möjlighet att accelerera utrullningen av TetraGraph samt göra viktiga nyrekryteringar bland annat på USA-marknaden.
 
Under årets sista kvartal kommer högsta prioritet att läggas på USA-lanseringen, med rekrytering av en USA-chef som beräknas kunna påbörja sitt uppdrag under det första kvartalet 2020 i samband med registreringen av vårt amerikanska dotterbolag. Marknadssatsningar pågår redan med utställningar såväl på USA:s största anestesi-mässa  ASA:s (American Society of Anesthesiology) årliga möte i oktober samt PostGraduate Assembly in Anesthesiology (PGA) i New York i december.
 
Alla viktiga ingredienser för en global utrullning av TetraGraph är nu på plats och vi står redo att ta oss an de fantastiska möjligheter vi står inför.
 
Uppsala i november 2019, Pia Renaudin, VD
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

 

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se,är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019, 08:45. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.