Senzimes delårsrapport januari – mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

PM Senzime Delårsrapport Q1 2020
Finansiell information för det första kvartalet 2020

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 589 KSEK (385)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 409 KSEK (-9,508)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,17 SEK (-0,18) och efter utspädning till -0,17 SEK (-0,18)

Vi startade året starkt med en stor order från Sydkorea. Därmed har vår distributör Unimedics, lagt sin tredje större order sedan lanseringen i augusti 2019. Det är en bekräftelse på läkarnas intresse för TetraGraph® och att Unimedics försäljningen till sjukhusen ökar i Sydkorea.

Vi har lagt en solid grund för kommersialiseringen av TetraGraph® i USA. Vi fick alla våra processer på plats i första kvartalet och vi har nu fått in de första beställningarna från kunder i USA. Chris Estes tillträdde som General Manager i början på januari 2020 och sedan dess har USA-organisationen förstärkts med en Vice President Sales som leder arbetet med direktförsäljning till sjukhusen.

I februari tecknande vi ett distributionsavtal med Healthcare 21 i Storbritannien vilket ger oss tillgång till en marknad på över 1,250 sjukhus och med tydliga krav och rekommendationer på att övergå till objektiv patientmonitorering. Några veckor senare kom genombrottsaffärer till NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest Hospital, som tillsammans tillhandahåller sjukhustjänster till närmare 1 miljon patienter årligen. Båda sjukhusen övergår nu till att använda TetraGraph® för att monitorera de patienter som undergår narkos med neuromuskulära läkemedel.

Senzime påverkas, som resten av världen, av COVID-19, men detta har hittills inte påverkat vår tillgång till komponenter och produktionskapacitet och vår bedömning är att vi kommer att kunna leverera produkter och tjänster utan avbrott genom Corona-krisen. Vi arbetar aktivt med att stödja kunder och partners på distans med hjälp av digitala verktyg. Det grundläggande behovet av neuromuskulär monitorering kvarstår även om planerade operationer skjuts fram för att ge plats åt akutsjukvård eller frigöra sjukvårdspersonal. Detta kan kortsiktigt påverka tidpunkt för efterfrågan, men det är för tidigt att uttala sig kring detta.

I början av april genomförde vi en riktad nyemission på 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Den stärkta kassan ger förutsättningarna för att accelerera vår utrullning av TetraGraph® och fortsätta expansionen i såväl USA som i Europa och Asien.

Uppsala i maj 2020, Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020, 08:45. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.