Senzimes delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 21 augusti, 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

PM Senzime Delårsrapport Q2 2020
Finansiell information för det andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 1 158 KSEK (1 218)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 342 KSEK (-9,153)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,17) och efter utspädning till -0,22 SEK (-0,17)

Finansiell information för perioden januari – juni 2020

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 3 747 KSEK (1 603)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22 751 KSEK (-18 663)
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,39 SEK (-0,35) och efter utspädning till -0,39 SEK (-0,35)

Covid-19 har hittills lett till att cirka 30 miljoner operationer i världen har blivit framflyttade. Många patienter i behov av kirurgi är drabbade av vårdens tillfälliga omställning. Sjukvården står nu inför stora utmaningar att snabbt komma i kapp med den stora eftersläpningen av operationer. Efterfrågan på lösningar som bidrar till att öka flödet av patienter, och samtidigt minskar risken för komplikationer med extra vårdtid, har accelererat.

Senzime leder den digitala omställningen av neuromuskulär monitorering i operationsrummet. TetraGraph® systemet säkerställer rätt läkemedelsdosering samt tidpunkt när patienten kan andas på egen hand och säkert kan lämna operationsrummet utan risk för andningsrelaterade komplikationer. Senzimes produkter kan därmed bidra till att öka patientflöden och minska läkemedelskostnader.

Under kvartalet accelererade vi våra satsningar på den amerikanska marknaden. Ytterligare rekryteringar genomfördes inom försäljningsorganisationen inom en marknad med tillgång till stark  kompetens och stort intresse för Senzime. Rekryteringarna är i linje med vår strategi med direktförsäljning i sjukhustäta stater. Samtidigt har vi tecknat distributionsavtal med två väletablerade aktörer specialiserade inom anestesiområdet. Strategin med stor andel egen direktförsäljning ligger emellertid fast.

I Europa har vi under kvartalet flyttat fram våra positioner framförallt i Storbritannien, Schweiz samt Italien. I Australien ökar försäljningen av TetraGraph® trots att de drabbats hårt av Covid-19. 

Vi noterar en fortsatt positiv global trend kring övergång till digital monitorering av patienter som undergår narkos. Vår försäljning mattades tillfälligt av under det andra kvartalet i linje med marknaden, men vi noterade också en tydlig ökning i efterfrågan under maj och juni. Vi bedömer att den positiva trenden kvarstår. 

Den medicintekniska industrin står nu inför en teknologisk omställning där säljprocesser i allt större omfattning blir virtuella. Som ett naturligt led höll Senzime i samarbete med högt ansedda Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) en serie webinars med världsledande anestesiologer med budskap att övergå till digital och objektiv monitorering.

För att ge oss förutsättningar att ytterligare och långsiktigt accelerera våra satsningar i USA, Europa och Asien genomförde vi under inledningen av kvartalet en riktad nyemission som tillförde 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen riktades utan rabatt till Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital Management.

Jag är oerhört stolt över mitt team som driver på den digitala omställningen för en ökad patientsäkerhet när världen nu stegvis återgår till en ny normal nivå.

Uppsala i  augusti 2020

Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020, 08:45. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.