Senzimes delårsrapport för januari – september 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – september 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information tredje kvartalet 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 155 KSEK (0).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 834 KSEK (-2 455).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,06) och efter utspädning till -0,12 SEK (-0,06).

Finansiell information januari – september 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 543 KSEK (174).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 474 KSEK (-9 356).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,34 SEK (-0,24) och efter utspädning till -0,34 SEK (-0,24).

Utrullningen av TetraGraph fortsätter och även om försäljningen kan vara lite ryckig inledningsvis påverkar det inte vår bedömda försäljning om 100 Mkr inom tre år. Den installerade basen av monitorer fortsätter öka vilket i förlängningen innebär ökad försäljning av engångselektroder där vi framåt kommer se såväl betydande försäljningstillväxt som högre marginaler. Under tredje kvartalet har vi kontrakterat distributörer på ytterligare marknader, inklusive bland andra Italien. Innevarande kvartal utbildas distributörer, säljare samt läkare och sköterskor. Utbildningsinsatserna tar tid och resurser, men är en förutsättning för en bra introduktion av systemet på marknaden.

Intressant efter perioden var ASAs årsmöte – det största anestesirelaterade utbildnings-evenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård. Under mötet deltog våra distributörer från Australien, Nya Zeeland och Sydkorea och intresset för vår teknologi och våra lösningar är stort.

Vår långsiktiga ambition är att säkerställa maximal patientnytta och minska komplikationer i samband med operation och anestesi, vilket medför såväl betydande medicinsk nytta som kommersiell potential. Så långt ser vi ingenting som står i vägen. Tvärtom ser vi att intresset för våra produkter ökar och vi har en organisation som kan möta en fortsatt ökad försäljning. Vi har påbörjat kommersialiseringen av vårt patientövervakningssystem och så långt känner vi oss trygga med såväl produkt som uttalade försäljningsmål. Vi har som ambition att bli världsledande inom vårt viktiga segment och vi ser liksom tidigare fram emot att fortsätta rapportera om våra framsteg.

Uppsala i november 2018, Lena Söderström, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.