Senzimes delårsrapport för januari – september 2017

Uppsala, 28 november, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

”Det tredje kvartalet har präglats av fortsatt hög aktivitet med ett antal viktiga händelser inför marknadslansering av våra ISO-certifierade monitoreringssystem – TetraGraph, OnZurf och CliniSenz. Vi bedömde tidigare att vi skulle ha CE-godkännanden inför den här rapporten men vi kan bara konstatera – CE-processerna är utmanande med väsentligt högre krav för medicintekniska godkännanden på̊ våra marknader. Vi kommer att avrapportera löpande och glädjande är att vi trots den långa CE-processen kan rapportera om ett aktivt tredje kvartal.  Vi gör stora framsteg, CE-processerna är utmanande men bedömningen att CE-godkännanden är nära förestående kvarstår och så snart de erhålls kommunicerar vi detta varefter en bred marknadslansering påbörjas.” säger Lena Söderström VD Senzime.

Finansiell information tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 KSEK (900).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 455 KSEK (-1 964).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,06) och efter utspädning till -0,06 SEK (-0,06).

Finansiell information januari – september 2017

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 174 KSEK (1 443).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 356 KSEK (-5 840).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,24) och efter utspädning till -0,24 SEK (-0,24).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.