Senzimes delårsrapport 2, 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – juni 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

När jag summerar andra kvartalet 2018 är det glädjande att konstatera att försäljningen av vårt TetraGraph-system tar fart. Vi är fortfarande i den inledande kommersialiseringsfasen men givet det stora intresset för våra produkter bedömer vi att vi kommer att öka försäljningen väsentligt framöver. Det är också glädjande att vi fortsätter knyta till oss partners och distributörer på nya marknader. Det innebär att vi med tidigare distributions- och licensavtal nu har påbörjat kommersialisering på 15 marknader utanför Sverige.

Vår strategiska målsättning är att leda den digitala omställningen inom narkosmonitorering som nu sker inom vården. Senzimes lösningar syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Baserat på tecknade avtal och planerad expansion på ytterligare marknader gör vi bedömningen att Senzime är väl positionerat för att nå dessa mål. Vi verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzime lämnar inga försäljningsprognoser, men i det här sammanhanget är det ändå viktigt att kommunicera att bolaget arbetar utifrån en målsättning och plan som innebär att försäljningen växer kraftigt från några miljoner kronor år 2018 till att nå 100 MSEK inom en treårsperiod. Försäljningen kommer från en kombination av såväl licensintäkter från partnerbolag som försäljning av instrument och engångssensorer via våra distributörer.

Parallellt med den egna försäljningen bedriver vi strategiska samarbeten. Vårt samarbete med Philips Healthcare är ett exempel som ger möjligheter att driva volym och ytterligare öka den adresserbara marknaden. Skalbarheten för algoritmerna och våra lösningar gör även att vi ser möjligheter att i framtiden bredda plattformarna till ytterligare indikationsområden.

Sammantaget är det ett mycket spännande läge för Senzime och vår resa att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering har börjat.

Uppsala i augusti 2018, Lena Söderström, VD

Finansiell information andra kvartalet 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 381 KSEK (174).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 543 KSEK (-2 930).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,07) och efter utspädning till -0,12 SEK (-0,07).

Finansiell information januari – juni 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 388 KSEK (174).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 642 KSEK (-6 901).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,18) och efter utspädning till -0,22 SEK (-0,18).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.