Senzimes bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 15 februari, 2019. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information fjärde kvartalet 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 671 KSEK (15).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 288 KSEK (-3 671).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,09) och efter utspädning till -0,23 SEK (-0,09).

Finansiell information januari – december 2018

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 3 214 KSEK (189).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -26 763 KSEK (-13 027).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,58 SEK (-0,33) och efter utspädning till -0,58 SEK (-0,33).
  •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

Senzime har under 2018 påbörjat utrullningen av TetraGraph. I och med detta har vi inlett ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia. Samtidigt har vi bara börjat resan mot att uppnå vår ambition att bli världsledande inom patientövervakning.

Efter att ha utvecklat våra effektiva lösningar och fått dem certifierade och godkända inleder vi nu en ny fas där kommersiellt fokus och patientbehov kommer stå i centrum. Överallt i världen har kirurger, narkosläkare och vårdpersonal behov av att bättre kunna följa upp patienterna innan, under och efter operationer. Vi kan nu erbjuda dem lösningar för högkvalitativ uppföljning och övervakning som gör det möjligt för patienterna att återhämta sig säkrare och snabbare.

TetraGraphs lansering påbörjades genom ett antal distributions- och licensavtal. Nu krävs en fokuserad och proaktiv kommersiell bearbetning av våra nyckelmarknader, befintliga partnerskap och nya marknader för att öka vår försäljning och marknadsnärvaro. Detta är vår prioritet för 2019.

Under 2018 fick vi även förtroende från ett antal nya institutionella ägare som tillförde kapital inför vår nu inledda kommersialiserings- och tillväxtfas. Senzime har ett bra utgångsläge och jag ser fram emot att leda företagets fortsatta utveckling.

Uppsala i februari 2019, Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46(0)8-528 00 399, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019, 08:45.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.