Senzime vinner amerikansk upphandling om 50 TetraGraph-system

Pressmeddelande: Uppsala den 17 februari 2022. Senzime meddelar idag att bolaget vunnit en order från ett stort amerikanskt universitetssjukhus avseende placering av 50 TetraGraph-system och försäljning av tillhörande engångssensorer till ett estimerat värde av 1,5MSEK årligen.

Denna order är en bred utplacering av TetraGraph-system över sjukhusets samtliga operationssalar, som omfattar 50 system med tillhörande engångssensorer. Life Time Value (LTV) av varje levererad TetraGraph, inklusive nyttjande av TetraSens-sensorer, beräknas uppgå till 250 kSEK över 5 år med en bruttomarginal överstigande 65 procent.

Enligt Senzimes egna beräkningar innebär detta en initial årlig försäljning motsvarande 1,5 MSEK med potential att nå en årlig försäljning om 3MSEK när samtliga system är implementerade.

Senzimes amerikanska dotterbolag, Senzime Inc, har successivt expanderat och består idag av tretton personer varav tio arbetar direkt med försäljning och övriga kombinerar försäljning med klinisk support och ledning.

Det är fantastiskt att man från sjukhusets sida väljer att utrusta samtliga operationssalar med TetraGraph. Genom att införa monitorering som standard för alla patienter som får muskelrelaxerande läkemedel ökar man patientsäkerheten och minskar dramatiskt risken för komplikationer”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.