Senzime utlicensierar OnZurf för den europeiska marknaden

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 november 2020. Senzime har idag ingått licensavtal med det italienska företaget Moss S.p.A. Avtalet ger Moss 10-åriga tillverknings- och försäljningsrättigheter för OnZurf Probe i Europa. Prognosticerade royaltyintäkter till Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner SEK.


 

Moss S.p.A. (“Moss”) är ett medicintekniskt företag med huvudkontor utanför Milano, Italien. Som ett resultat av utlicensieringen kommer Senzime att överföra legala tillverkningsrättigheter och relaterat produktansvar för OnZurf till Moss, inklusive framtida utvecklingskostnader. Senzime behåller patenträttigheterna samt rätten att kommersialisera OnZurf på samtliga marknader utanför Europa.

Moss kommer att betala Senzime en fast royalty per såld enhet på den europeiska marknaden under en period av tio år. Den fasta royaltynivån motsvarar en tvåsiffrig procentuell andel av OnZurf Probes beräknade försäljningsvärde. Prognosticerade royaltyintäkter till Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner SEK. De första royaltyutbetalningarna bedöms ske under 2022.

”Det är med stor glädje vi annonserar detta samarbete med Moss. OnZurf Probe är en unik produkt med en enorm potential för tidig upptäckt av allvarliga tillstånd såsom ischemi. Moss har tidigare erfarenhet av att föra innovativ ny teknik till marknaden och är en idealisk partner för oss med kapacitet och styrka att framgångsrikt lansera denna produkt över hela Europa. Senzime-teamet har skapat stort värde i slutförandet av OnZurf och utlicenseringen ligger i linje med Senzimes nya strategi med fokus på produkter för anestesiövervakning”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

OnZurf Probe förvärvades av Senzime 2016 och bygger på en innovation av Dr Pernilla Abrahamsson och klinisk forskning vid Umeå universitet. Utvecklingen inklusive CE-godkännande av OnZurf slutfördes av Senzime år 2017. OnZurf är utformad för att möjliggöra kontinuerlig provtagning och monitorering av enskilda organ såsom matstrupe, mage och lever. Genom övervakning på organytan är det möjligt att med minimal påverkan på organet detektera lokala metabola processer såsom förhöjning av laktat och andra markörer inklusive tidiga indikatorer på syrebrist (ischemi) och komplikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 11:45 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.