Senzime planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för vidare marknadslansering och tar klivet mot Nasdaq First North

Uppsala 16 februari 2017, Styrelsen i Senzime AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad av bolagets huvudägare. Emissionslikviden ska användas för att möjliggöra kommersialiseringen av Senzimes produkter och stärka bolagets finansiella ställning. Samtidig planeras ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North.

Villkor och tidplan i sammandrag

  • Senzimes styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattar upp till 4 521 581 aktier.
  • De nya aktierna emitteras till en kurs av 5 kronor och 40 öre per aktie.
  • Aktieägare ska med företräde äga rätt att teckna nya aktier, varvid innehav av åtta befintliga (8) aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutar enligt styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets huvudägare.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 10 mars 2017.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 14 mars 2017 till den 28 mars 2017.

Kommentar från VD Lena Söderström

”Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri- och postoperativ patientmonitorering.  Under de senaste månaderna har vi tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, stärkt vår organisation och för diskussioner med potentiella licenspartners på ytterligare marknader. Vi står inför flera CE-märkningar och en bred marknadsintroduktion under 2017. Tillväxtkapitalet ska skapa förutsättningar att accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj.”

Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna fattar beslut enligt styrelsens förslag vid extra bolagsstämma som avses hållas den 3 mars 2017 kl 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala. Fullständig kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

Listbyte
Bolaget har inlett en process för att genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North under första halvåret 2017.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Senzime, varken från Senzime eller från någon annan. Ett prospekt avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och lämnas in till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgänglig bland annat på Senzimes hemsida. Varken prospektet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017.

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.