Senzime meddelar utfall i personaloptionsprogram, emitterar 600 000 aktier och tillförs totalt ca MSEK 5,3

Pressmeddelande: Uppsala, den 26 november 2020. Senzime AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag att samtliga utestående personaloptioner inom Personaloptionsprogram 2017/2020 (”Optionsprogrammet”) och relaterade teckningsoptioner har utnyttjats för aktieteckning.

Samtliga 600 000 optioner i programmet har utnyttjats för aktieteckning och Bolaget har därmed emitterat 600 000 nya aktier till optionsinnehavarna till en kurs av SEK 8,80 per ny aktie. Bolaget har därmed tillförts ca MSEK 5,3.

Efter utnyttjande av optionerna uppgår det totala antalet personaloptioner (med underliggande teckningsoptioner) i Bolaget till 1 200 000 och antalet övriga utestående teckningsoptioner i Bolaget till 400 000, vilket sammanlagt motsvarar ca 2,8 procent av det totala aktiekapitalet vid full utspädning (om alla aktier hänförliga till optionerna levereras).

Efter registrering av emissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 57 948 290.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 11:45 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.