Senzime kommunicerar strategiska och finansiella mål

Pressmeddelande: Uppsala, den 23 september 2020. Senzime kommunicerar idag strategiska och finansiella mål för år 2023.


 

Senzime utvecklar och marknadsför digitala patientövervakningssystem för att förebygga komplikationer under och efter narkos. Senzimes TetraGraph-system är idag CE-märkt, FDA-godkänt och marknadsgodkänt i ytterligare länder såsom Japan, Sydkorea och Australien. Sedan lanseringen 2019 har Senzime levererat cirka 600 system till sjukhus världen över. Trots begränsad access till sjukhus under COVID-19 har Senzime nått framgångar även under denna period i länder såsom Storbritannien, Schweiz och Sydkorea.

På den japanska marknaden har nu försäljningen inletts genom Fukuda Denshi som har ett tio-årigt licensavtal att sälja TetraGraph-systemet. Försäljningsrelaterade royalties kommer att erhållas från och med oktober 2020. JSA (Japanese Society of Anesthesiologists) publicerade nyligen reviderade kliniska riktlinjer med definitiva rekommendationer, i linje med många andra länder, att använda neuromuskulär monitorering när muskelavslappnande och reverserande läkemedel används.

”Vi noterar en positiv trend avseende antal operationer som utförs dagligen med varje TetraGraph, vilket gör att vi sett över våra interna beräkningsmodeller för användningen av engångssensorerna TetraSens. Den senast kommunicerade ordern från Sydkorea är ett exempel som styrker den ökade användningen”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Varje år genomförs närmare 80 miljoner operationer med neuromuskulär blockad med behov av neuromuskulär monitorering i världen. Senzime uppskattar att den årliga marknadspotentialen för engångssensorer uppgår till över SEK 10 miljarder, och att marknaden för digitala, objektiva monitorer årligen uppgår till minst 25 000 enheter, motsvarande ett värde om mer än SEK 600 miljoner per år.

TetraGraph säljs nu på flertalet stora marknader och sammantaget anser styrelsen att det är relevant att kommunicera Senzimes finansiella mål:

  • Senzime ska vara marknadsledande i segmentet och långsiktigt nå en global marknadsandel om minst 10 %
  • År 2023 ska Senzime uppnå en försäljning om minst SEK 200 miljoner, med en försäljningsökning på 100 % vs. år 2022
  • Senzime ska visa lönsamhet under år 2023

”Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och avancerad patientmonitorering. Senzime har alla förutsättningar att bli en ledande aktör med miljardomsättning och idag kommunicerar vi transparenta delmål på vägen dit. Det är viktigt att vi är tydliga gentemot omvärlden vad vi siktar på”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 september 2020 kl. 09:15 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.