Senzime kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram

Uppsala, 31 augusti 2017. Senzime AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner samt införande av ett personaloptionsprogram.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna. Programmet är riktat till anställda och teckningsoptionerna är ej överlåtbara.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Extra bolagsstämma kommer att äga rum fredagen 15 september 2017 kl 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala. Fullständig kallelse finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com 

Nedan framgår de väsentliga punkterna på dagordningen:

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner samt i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett personaloptionsprogram. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman emitterar högst 1 300 000 teckningsoptioner. Cirka 300 000 av dessa optioner ska användas för att täcka Bolagets kostnader, eller del av dessa, avseende sociala avgifter. Det innebär att ca 1 000 000 optioner kan tilldelas inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande (högst 800 000) och framtida anställda (högst 200 000).

Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 31 december 2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 162 500 kronor.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningskursen ska vara 8,80 kronor. Rätt att teckna optionerna ska endast tillkomma det helägda dotterbolaget MD Biomedical AB. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att nämnda dotterbolag ges rätt att förfoga över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av optionsprogrammet.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 september 2017. Styrelsen har emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Tilldelning beslutas av styrelsen enligt följande kategorier:

VD: 160 000 optioner

Ledningsgrupp: 120 000 optioner/person

Övriga anställda: 80 000 optioner/person

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda/ledning ett delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa finns tillgängliga hos Bolaget på adress nedan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.