SENZIME HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Uppsala, 23 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Om listbytet
Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till onsdagen den 30 juni 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 29 juni 2021. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (SEZI) och ISIN-kod (SE0002478776). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i Senzime behöver inte vidta några åtgärder.

”Nu inleds nästa kapitel för Senzime genom att vi har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Ett viktigt steg inom ramen vår vision att eliminera narkosrelaterade komplikationer och samtidigt bygga ett världsledande bolag som skapar långsiktiga värden för kunder, aktieägare och samhället i stort’’, säger Pia Renaudin, vd för Senzime.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av noteringen, vilket förväntas att godkännas och registreras av Finansinspektionen samt publiceras på bolagets webbplats i god tid före första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.