Senzime fokuserar mot marknaden för narkosövervakning och kommunicerar målsättning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 9 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget valt att öka sitt fokus mot marknaden för narkosövervakning som en följd av det ökade intresset för bolagets monitor inom övervakning, TetraGraph, som befinner sig i en global utrullningsfas. Bolaget kommunicerar även leveransmål för 2019.

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som syftar till att minska komplikationer i samband med operationer, med minskade vårdkostnader och ökad patientnytta som följd. Under våren 2019 har styrelse och ledning genomfört en strategisk översyn av bolagets produkt- och utvecklingsportfölj. Baserat på marknadsläget och den globala efterfrågan av bolagets patientövervakningssystem har företaget beslutat sig för att fokusera verksamheten mot marknaden för narkosövervakning. Övriga utvecklingsprojekt inkorporeras i det nya affärsområdet Senzime Labs.

TetraGraph är ett system för övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Systemet gör det möjligt att under operation enkelt och objektivt säkerställa rätt dosering av läkemedel samt avgöra när det är säkert att väcka patienten. Systemet är idag marknadsgodkänt i Europa och Sydkorea med ett flertal tecknade distributionsavtal. Ansökningsprocesser pågår i Japan där en lansering förväntas under året tillsammans med bolagets licenspartner, samt i USA där bolaget planerar för verksamhet i eget dotterbolag.

Senzime räknar med att snart passera 100 levererade TetraGraph-system till bland annat Sydkorea, Spanien, Schweiz, Irland, Ungern, Italien, Portugal och Sverige. Baserat på aktiva dialoger med sina distributörer och partners har Senzime en målsättning att leverera 300 TetraGraph-system under 2019.

”Vi fokuserar verksamheten helt i linje med marknadsefterfrågan och uppenbara kommersiella möjligheter. Alltfler länder inför nu kliniska riktlinjer som ligger helt i linje med TetraGraph baserat på digital och objektiv monitorering av patienten. Övriga utvecklingsprojekt samlas i ett nytt affärsområde för att vid senare skede kunna licensieras eller kommersialiseras i egen regi”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019, kl. 09:45. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.