Senzime erhåller licensbetalning från Fukuda Denshi om cirka 2,4 MSEK

PRESSMEDDELANDE: Uppsala, 21 december 2018. Senzime AB (publ) meddelar härmed att bolaget har uppnått en milstolpe inom ramen för samarbetet med japanska Fukuda Denshi och därmed fakturerar en licensbetalning om cirka 2,4 miljoner kronor relaterat till det exklusiva licensavtal som ingicks år 2016.

Fukuda Denshi Co Ltd (Fukuda) är en världsledare inom marknaden för patientmonitorering. Bolaget grundades år 1939 och omsatte år 2017 mer är 10 miljarder kronor. Licensavtalet innebär att Fukuda licensierar Senzimes TetraGraph-teknologi för att exklusivt kommersialisera portabla produkter med sitt eget varumärke på den japanska marknaden. Fukuda har vidare exklusiva rättigheter i Japan att som ett nästa steg och på egen bekostnad integrera Senzimes TetraGraph-teknologi i Fukudas större monitoreringssystem.

"Licensbetalningen är ett resultat av vårt nära samarbete och målsättningen är att Fukuda inleder försäljning på den japanska marknaden under andra halvan av 2019 efter uppnått marknadsgodkännande. Samarbetet är ett led i vår vision att bli en världsledare inom patientmonitorering av patienter under och efter operation", kommenterar Catrin Molund, tf VD för Senzime AB.

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt övervaka effekterna av muskelavslappnande läkemedel och minska postoperativa komplikationer och sjukvårdskostnader. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och förbrukningsartiklar i form av engångssensorer.

Licensavtalet med Fukuda är baserat på fasta och rörliga ersättningar baserade på milstolpar och faktisk försäljning. Licensvillkoren publiceras ej. Avtalet med Fukuda löper under 10 år.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catrin Molund, tf VD
 

+46 708-11 69 11, catrin.molund@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl 12:00 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.