Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission till bland andra Segulah Venture AB om totalt 25 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har inför kommersialiseringen av Bolagets produkter beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Segulah Venture AB, av högst 4 166 667 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de 10 senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen i Senzime har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av högst 4 166 667 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 6 kronor per aktie, vilket innebär att Senzime, vid full teckning, tillförs 25 MSEK före emissionskostnader.

”Nu tar Senzime stora kliv mot marknaden. Vi har unika, CE-godkända medicintekniska system redo att kostnadseffektivt förebygga miljontals komplikationer i vården – varje år. Vi har mångårig forskning i ryggen och ett antal distributörs- och licensavtal på plats. Finansieringen ger oss möjlighet att accelerera marknadsutrullningen och den stärker vår position i förhandlingar med ytterligare potentiella strategiska partners”, säger Lena Söderström, VD och koncernchef för Senzime.

Segulah Venture ser fram emot att vara med på Senzimes fortsatta resa. Bolaget har utvecklat lösningar som löser svåra medicinska problem och har nu påbörjat sin kommersiella lansering, vilket gör det till en intressant tidpunkt för oss att komma in som långsiktiga ägare”, säger Lennart Kalén, ordförande för Segulah Venture AB.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inhämta kapital, knyta strategiskt viktiga investerare till Bolaget samt förstärka ägarbasen i Bolaget och därigenom öka förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering av Senzimes produkter, samt därutöver att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt emissionsförfarande. Mot denna bakgrund bedöms det ligga i alla aktieägares intresse att avvika från företrädesrätten. Nyemissionen är riktad till ett fåtal strategiskt viktiga investerare, som via teckningsförbindelser åtagit sig att teckna de nya aktierna. Teckningsförbindelserna innehåller vissa villkor, däribland att marknadskursen för Senzimes aktie inte understiger viss nivå vid dagen för teckning.

I kretsen av teckningsberättigade ingår bland andra Segulah Venture AB, som har åtagit sig att teckna 2 500 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Segulah Venture AB och motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 10 handelsdagarna. Marknadsmässigheten har säkerställts genom ovan nämnda förhandlingar och med beaktande av rådande villkor på marknaden. Ett villkor för Segulah Venture AB:s investering är att vissa befintliga huvudägare i Bolaget också deltar i finansieringen. Mot den bakgrunden ingår aktieägarna Ulf Lindskog med familj och nätverk samt Adam Dahlberg med familj och nätverk i kretsen av teckningsberättigade, vilka tillsammans tecknar aktier för 10 MSEK. En detaljerad uppställning över de aktieägare som emissionen riktar sig till kommer att inkluderas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 5 mars 2018 för beslut om nyemissionen. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 520 833,38 kronor till 5 607 611,26 kronor, vilket innebär en utspädning om högst cirka 9,3 procent av såväl antalet aktier och röster (optioner inte beaktade).

Rådgivare

Senzime har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com      

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.