Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission om 30 MSEK till bland andra Länsförsäkringar, Handelsbanken, Segulah och familjen Crafoord

Pressmeddelande: Uppsala, 25 juli 2019.  Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett konsortium bestående av ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Handelsbanken Microcap, Segulah och familjen Crafoord till ett värde av 30 miljoner kronor före emissionskostnader och till en teckningskurs per aktie om 8,90 kronor, motsvarande genomsnittlig kurs de senaste tre handelsdagarna. Emissionslikviden ska stödja den globala lanseringen av TetraGraph.

Styrelsen i Senzime har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad emission till ett värde av 30 miljoner kronor. Teckningskursen i emissionen om 8,90 kronor motsvarar genomsnittlig kurs de senaste tre handelsdagarna, vilket innebär att Senzime tillförs 30 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Denna finansiering ger oss möjlighet att accelerera utrullningen av TetraGraph. Den stärker vår position i förhandlingar med ytterligare potentiella strategiska partners och möjliggör viktiga nyrekryteringar bland annat på USA-marknaden”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget kan inbringa finansiering för Bolagets globala utrullning av TetraGraph inklusive planerad lansering i USA. Genom emissionen stärks ägarbilden i Bolaget med investerare med inriktning mot bolag inom läkemedelsindustri och medicinteknik, vilket är strategiskt betydelsefullt för Bolaget. Den riktade emissionen innebär även att finansieringen kan genomföras på ett tidseffektivt sätt och därtill till betydligt lägre kostnader för Bolaget, jämfört med en traditionell företrädesemission. Det är mot denna bakgrund styrelsens sammantagna bedömning att emissionen – på de föreslagna villkoren – ligger i aktieägarnas intresse. 

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 21 augusti 2019 för beslut om nyemissionen. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med cirka 421 348 kronor, vilket innebär en utspädning till ca 6,4 procent av såväl antalet aktier och röster (optioner inte beaktade).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019, kl. 09:45. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.