Senzime AB genomför riktad nyemission och tillförs 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ENLIGT LAG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande: Uppsala, den 8 april 2020. Styrelsen för Senzime AB ("Senzime" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital Management. Den riktade nyemissionen omfattar 4 900 000 aktier till en teckningskurs om 15 kronor per aktie vilket motsvarar dagens stängningskurs. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

”År 2020 har inletts med större ordrar på TetraGraph-system från Sydkorea, NHS-sjukhus i England och kunder i USA genom vårt nya amerikanska dotterbolag. COVID-19 har inte påverkat vår tillgång till komponenter och produktionskapacitet och vår bedömning kvarstår att vi kommer att kunna leverera produkter och tjänster utan avbrott genom Corona-krisen. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen skapar vi nu förutsättningar att med ytterligare långsiktiga institutionella ägare fortsätta expansionen i såväl USA som i Europa och Asien. "Nu har vi verkligen resurser att accelerera vår utrullning av TetraGraph”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Nyemissionen omfattar totalt 4 900 000 aktier till en teckningskurs om 15 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar dagens stängningskurs.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas för att genomföra Bolagets tillväxtplan med fokus på försäljning på den amerikanska marknaden samt vissa andra internationella marknader och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 4 900 000 aktier, från
52 448 290 aktier, till 57 348 290 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 612 500 kronor, från
6 556 036,25 kronor, till 7 168 536,25 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Pia Renaudin (VD), Erik Bergman (CFO) samt alla ledamöter i Senzimes styrelse åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB har varit legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708-13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 20:10 CET.

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Senzime.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Senzime har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.