Omsändning: Senzimes delårsrapport för januari – mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information första kvartalet 2017

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 KSEK (22).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 970 KSEK (-1 850).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,11 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,11 SEK (-0,12).
  • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 3,8 MSEK (11,9).
  • Antalet aktier uppgick per 2017-03-31 till 36 172 643 st. (16 076 730).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.