Omfördelning av aktieägande i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, 19 februari, 2018. Under perioden 19-23 februari 2018 kommer en grupp större ägare, varav två är styrelseledamöter i Senzime AB (publ) (”Senzime”, ”Bolaget”), att omfördela sitt aktieinnehav mellan varandra som en konsekvens av en träffad överenskommelse. Aktierna omfördelas vederlagsfritt som funktion av ändrad fördelningsmetodik relaterat till tidigare genomfört förvärv.

I maj 2016 förvärvade Senzime det holländska bolaget Acacia Designs BV. Förvärvet skedde genom betalning av nyemitterade Senzime-aktier. En grupp tidigare huvudägare (”Parterna”) i Acacia Designs BV, som idag totalt innehar strax under 35 procent av antalet aktier och röster i Senzime, har nu gemensamt överenskommit om en omfördelning av aktieägandet mellan sig. Omfördelningen är en konsekvens av en skiljedomsprocess relaterat till omtvistad fördelningsmetodik och beräkningen av Parternas respektive erhållna aktier i Bolaget i samband med förvärvet.

Som en följd kommer aktieägarna Sorin Brull (styrelseledamot i Senzime), Richard Polisner, Stone Bridge Biomedical BV och Philip Siberg (styrelseordförande i Senzime) vederlagsfritt överlåta totalt 950 000 Senzime-aktier (motsvarande cirka 2,3 procent av samtliga aktier i Senzime) till aktieägaren T4 Analytics LLC. Antalet aktier som skall överlåtas av respektive Part är uträknat baserat på pro rata-ägarandel i Acacia Designs BV, innan bolaget förvärvades av Senzime.

Omfördelningen av aktier kommer ske under perioden 19-23 februari 2018 och anmälas till Finansinspektionen där det är erforderligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com      

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.