Offentliggörande av prospekt avseende Senzimes företrädesemission samt ansökan om listning på Nasdaq First North

Uppsala, 14 mars 2017. Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades om på extra bolagsstämma i Senzime den 3 mars 2017. Styrelsen för Senzime har även ansökt om listning på Nasdaq First North och första handelsdag på Nasdaq First North beräknas vara den 11 april 2017.

Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen 13 mars 2017. Teckningstiden löper från den 14 mars till och med den 28 mars 2017. Företrädesemissionen tillför Senzime 24,4 Mkr före emissionskostnader och är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Senzimes huvudägare.

Prospektet avseende Senzimes företrädesemission finns nu tillgängligt på Senzimes hemsida (www.senzime.com) och på Redeyes hemsida (www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri- och postoperativ patientmonitorering. Under de senaste månaderna har vi tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, stärkt vår organisation och för diskussioner med potentiella licenspartners på ytterligare marknader. Vi står inför flera CE-märkningar och en bred marknadsintroduktion under 2017. Tillväxtkapitalet ska skapa förutsättningar att accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj”, säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Senzimes styrelse har även ansökt om listning på Nasdaq First North och första handelsdag på Nasdaq First North beräknas vara den 11 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Lena Söderström, VD för Senzime

 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Senzime, varken från Senzime eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Senzime kommer endast att ske genom det prospekt som publicerats bland annat på Senzimes webbplats. Prospektet innehåller riskfaktorer, finansiell information samt information om Senzimes styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som finns i prospektet.

Varken prospektet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.