Nyttan med kontinuerlig mätning av blodsockernivå hos patienter i riskzonen för diabetes

I ett tidigare samarbete med Prohelia Företagshälsa har Senzimes analysinstrument CliniSenz Analyzer visat förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos patienter som undersökts med glukosbelastningar. Syftet med förundersökningarna var att utvärdera CliniSenz Analyzer som ett stand-alone instrument för att följa blodsockernivån hos patienter som genomgår glukosbelastningar.

En kontinuerlig on-line monitorering av patienter som genomgår glukosbelastningar kan bidra till att upptäcka/screena/upplysa patienter som är i riskzonen att utveckla diabetes. Fördelen med diagnostiska verktyg som CliniSenz Analyzer framgår tydligt i en intervju med Prohelias företagsläkare Torbjörn Johansson.

Vad finns det för fördelar med att erhålla en kontinuerlig blodsockerkurva jämfört med bara fasteblodsocker och 2h-värde?

– Patienter har olika förlopp i sina blodsockerkurvor/insulinrespons (ex. patienter med snarlika fasteblodsocker kan uppvisa helt olika blodsockerkurvor).

En ytterligare fördel med att visualisera glukosmetabolismen hos patienter är utbildning . För patienter som exempelvis drabbats av diabetes kan man lära känna sin sjukdom och bli mer medveten om sitt individuella hälsotillstånd i samband med sockerfall, intag av kost och reglering av insulin. Tillförlitligheten och användarvänligheten är redan väl dokumenterad för CliniSenz Analyzer som automatiskt och kontinuerligt kan följa blodsockernivån hos patienten online.

Idag diagnosticeras diabetes med hjälp av enstaka blodprov, medan CliniSenz Analyzer ger möjlighet för vårdgivaren att studera det detaljerade förloppet under en glukosbelastning. Detta möjliggör en säkrare diagnos och ger dessutom information som kan underlätta för individen att hantera sin livsstil eller sjukdom. Instrumentet utvecklas för användning i såväl sjukhusmiljö som inom den öppna vården (företagshälsovård, hälsocentraler eller liknande).

Vilken grupp är intressant att titta på hela blodsockerkurvan?

– Många patienter som ligger i riskzonen har tendens att få högt blodsocker vid födointag, många patienter har pre-diabetes utan att veta om det.

Med dagens metodik inom primärvård etc. kan man vid screening missa denna information då man saknar kontinuerlig mätning av glukos vid ex. belastning.

Hur ser du på att fler får problem med blodsocker och/eller övervikt?

– Det är ingen som ifrågasätter att typ 2 diabetes håller på att bli en epidemi. Den här sjukdomen kostar samhället mycket både för sjukvården och också för individen. Att förebygga existensen av diabetes har bara fördelar.

ProHelia företagshälsa arbetar med en tydlig och högprioriterad förebyggande inriktning avseende våra stora folksjukdomar. Ett av de absolut viktigaste tillstånden att upptäcka i tidigt stadium är prediabetes som ju med rätta interventioner till välinformerade patienter i många fall går att förhindra att den utvecklas till diabetes. Vårt samarbete med Senzime tydliggjorde hur olika blodsockerkurvorna kan te sig hos individer som vid våra traditionella mätningar bedömts ganska likvärdiga. Med kontinuerlig blodsockermätning blir resultaten oftast så odiskutabelt tydliga vilket underlättar i dialogen med patienten och ökar sannolikt motivationen och därmed compliance för föreslagna åtgärder.

”Behovet av att kontinuerligt mäta blodsockernivån är stort, såväl inom sjukvården som för att öka medvetenheten hos till exempel diabetiker och överviktiga om hur mat och dryck kan påverka deras hälsa. Individen kan själv se direkt på skärmen hur födointaget påverkar blodsockret – vilket kan vara ett viktigt incitament för att ändra livsstilsfaktorer”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

”Typ 2-diabetes ökar kraftigt, bland annat på grund av livsstilsfaktorer. Sjukdomen medför allvarliga konsekvenser för individen och höga kostnader för samhället. Genom kontinuerlig mätning av blodsockernivån kan behandlande läkare ställa en säkrare diagnos, samtidigt som patienten får ökad medvetenhet om hur fysisk aktivitet och födointag kan påverka hälsan”, säger Thorbjörn Johansson, företagsläkare på ProHelia företagshälsa.

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.