Ny svensk registerstudie

Uppsala, 12 oktober 2016. Ny svensk registerstudie – ett nationellt samarbete mellan Senzime, Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer.

I Lund pågår en klinisk studie med OnZurf Probe för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. Denna studie utökas nu i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar. Resultat från denna studie beräknas kunna redovisas under andra kvartalet 2017.

Senzime har utvecklat användarvänliga produkter för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i olika organ. Dessa mätningar är viktiga – och i många fall kritiska – för patienter som genomgått operationer och som riskerar onödiga och behandlingskrävande komplikationer som exempelvis ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (tarminnehåll som läcker in i bukhålan). Senzimes produkt CliniSenz System gör det möjligt att genomföra kontinuerliga mätningar av glukos eller laktat från specifika organ.

För att kunna påvisa hälsoekonomiska vinster vid tidig upptäckt av postoperativa komplikationer genomför Senzime tillsammans med Swedish Medtech, Skåne Universitets sjukhus och Göteborg universitet en registerstudie på patienter som genomgått esofagusresektion (kirurgiskt borttagande av del av matstrupen). Syftet med studien är att påvisa sjukhusets kostnader och hälsorelaterade konsekvenser för patienter som drabbas av komplikationer efter att ha genomgått detta kirurgiska ingrepp. Samarbetet med Swedish Medtech och Göteborgs universitet avser belysa möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska aspekter tidigt i utvecklingen av en medicinteknisk produkt. Dialog förs även med TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) för utformningen av studien samt för att överföra kunskap om processen inhämtad från projektet.

”Samarbetet kommer att skapa en ökad förståelse för hälsoekonomiska frågor. Nu kommer vi utöver den direkta och givetvis viktigaste patientnyttan även kunna påvisa nyttan med CliniSenz System ur ett ekonomiskt perspektiv och tydligare belysa hur våra produkter kan bidra till en förbättrad vård”, säger Lena Söderström för VD Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.