Korrigering i kommuniké från årsstämma i Senzime (publ) avseende räkenskapsåret 2015

I kommunikén från årsstämman i Senzime (publ) avseende räkenskapsåret 2015 som publicerades 2016-04-27 fanns följande beskrivning av beslut kring arvoden till styrelse och revisorer:

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att Philip Siberg skulle erhålla 50 000 kr i arvode. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Beskrivning av beslut kring arvoden till styrelse och revisorer bör istället vara följande:

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att arvode till respektive styrelseledamot skulle utgå med ett prisbasbelopp samt med ett och ett halvt prisbasbelopp till styrelseordföranden. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på̊ bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.