Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) – beslut om företrädesemission

Aktieägarna i Senzime har vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Motiv för emissionen 

Motivet till den nu beslutade företrädesemissionen, om totalt cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, är att möjliggöra kommersialiseringen av Senzimes produkter och stärka bolagets finansiella ställning. Samtidig planeras ett listbyte från AktieTorget till First North under första halvåret 2017.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har erhållits motsvarande hela emissionsbeloppet.

Ett prospekt, som för närvarande är under handläggning för godkännande och registrering hos Finansinspektionen, kommer när Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.senzime.com.

Emissionsvillkor i sammandrag

Nyemission med företrädesrätt

Ökning av bolagets aktiekapital med högst 565 198 SEK genom nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Antal aktier

Högst 4 521 581 nya aktier.

Företrädesrätt

Varje befintlig aktie i Senzime som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter), i andra hand till dem som har anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i deras anmälan), och i tredje hand till garanterna med fördelning pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningskurs

Teckningskursen i emissionen är 5,40 SEK per aktie.

Indikativ tidplan

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

Den 10 mars 2017.

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter

Den 8 mars 2017.

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter

Den 9 mars 2017.

Teckningstid

Den 14 mars 2017 till den 28 mars 2017.

Handel med teckningsrätter

Den 14 mars 2017 till den 24 mars 2017.

Teckningsförbindelser och garantiavtal

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till sammanlagt 7 643 543,40 SEK, motsvarande ca 31,3 procent av emissionen, och garantiåtaganden från ett garantikonsortium sammansatt av bolagets huvudägare uppgående till sammanlagt 16 772 994,00 SEK, motsvarande ca 68,7 procent av emissionen, vilket innebär att bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 24 416 537,40 SEK motsvarande 100 % av företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Senzime, varken från Senzime eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Senzime kommer endast att ske genom det prospekt som Senzime avser att offentliggöra bland annat på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Varken prospektet eller detta dokument får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime


Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2017.

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.