KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENZIME AB (PUBL)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 27 juni 2022 genom poströstning, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst 1 087 500 kronor, vilket motsvarar utgivande av högst 8 700 000 aktier. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Detta bemyndigande får användas enbart för att ge ut aktier i enlighet med ingångna avtal relaterade till förvärvet av företaget Respiratory Motion, Inc. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna aktier, något som emellertid ska ske i enlighet med av Bolaget ingångna avtal.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna fullfölja ingångna avtal relaterade till förvärvet av Respiratory Motion, Inc.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Detta bemyndigande är ett särskilt bemyndigande relaterat till ovannämnda förvärv och ska inte påverka det generella bemyndigande som beslutades av årsstämman i Bolaget den 18 maj 2022.

Antecknades att samtliga beslut beslutades med erforderlig majoritet.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.