KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Senzime ab (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 15 september 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Aktieägarna i Bolaget har vid extra bolagsstämma beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en emission av teckningsoptioner och införa ett personaloptionsprogram.

Motiv för införande av personaloptionsprogram

Bolaget har funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda/ledning ett delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Sammanfattning av beslutet

Bolagsstämman beslutade om införande av ett personaloptionsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag, MD Biomedical AB, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.

Emissionen uppgår till 1 300 000 teckningsoptioner. Cirka 300 000 av dessa optioner ska kunna säljas för att stärka Bolagets likviditet och egna kapital (således ingen resultatpåverkan). De medel som inflyter till följd av en överlåtelse av dessa optioner kan användas för att betala Bolagets eventuella sociala avgifter till följd av programmet. Detta innebär att ca 1 000 000 optioner kan tilldelas inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande (högst 800 000) och framtida anställda (högst 200 000).

Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 31 december 2020 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 162 500 kronor.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningskursen ska vara 8,80 kronor. Rätt att teckna optionerna ska endast tillkomma det helägda dotterbolaget. Dotterbolaget ges rätt att förfoga över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av optionsprogrammet.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 september 2017. Styrelsen har emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Tilldelning beslutas av styrelsen enligt följande kategorier:

VD: 160 000 optioner

Ledningsgrupp: 120 000 optioner/person

Övriga anställda: 80 000 optioner/person

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och rösterna.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.