Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 2 juli 2020 i Uppsala genom förhandspoströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Införande av personaloptionsprogram 2020/2023

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2020/2023 genom en riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget MD Biomedical AB, org.nr 556837-0273 (”Dotterbolaget”), för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget från Dotterbolaget till deltagaren i personaloptionsprogrammet.

Programmet omfattar högst 100 000 personaloptioner som vederlagsfritt ska tilldelas deltagaren i programmet, Anders Selin. Deltagaren kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden den 1 juli 2023 till den 30 september 2023. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden och vid måluppfyllelse som framgår närmare av punkten 7 i förslaget, förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar från och med den 2 juli 2020. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 12 500 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Införande av personaloptionsprogram 2020/2024

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2020/2024 genom en riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget från Dotterbolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet.

Programmet omfattar högst 1 100 000 personaloptioner som ska vederlagsfritt tilldelas deltagarna i programmet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden den 1 februari 2024 till den 30 april 2024. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden och vid måluppfyllelse som framgår närmare av punkten 9 i förslaget, förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar från och med den 2 juli 2020 (såvida inte deltagaren anställdes efter den 31 december 2020 varvid en annan beräkning av lösenkursen ska tillämpas som framgår av punkten 11 i förslaget). Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 43 750 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2020/2024 beräknas uppgå till högst cirka 1,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.