Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 11 maj 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Årsstämman beslutade vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2021 erhållit konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.
Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.
Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull, Lennart Kalén och Eva Walde som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Philip Siberg till ordförande.
Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2022
Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser enligt följande.

§ 6 Styrelse och revisor
Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 7 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Beslutet biträddes av mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Antagande av incitamentsprogram 2021/2025
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att (A) införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda, (B) att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget MD Biomedical AB, org.nr 556837-0273, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet samt beslutade att (C) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslutet enligt punkt A, B och C ovan fattades som ett beslut.

Programmet omfattar högst 456 050 personaloptioner som ska vederlagsfritt tilldelas deltagarna i programmet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden den 1 februari 2025 till den 30 april 2025. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden och vid måluppfyllelse som framgår närmare av punkten 9 i förslaget, förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar från och med den 11 maj 2021 (såvida inte deltagaren anställdes efter den 31 december 2021 varvid en annan beräkning av lösenkursen ska tillämpas som framgår av punkten 11 i förslaget). Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 81 437,50 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2021/2025 beräknas uppgå till högst cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.