Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ) avseende räkenskapsåret 2015

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 27 april 2016 på Work&Meet, Ulls Väg 30A i Uppsala. Samtliga beslut nedan fattades enhälligt.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balanserade vinstmedel om totalt 1 954 045 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att Philip Siberg skulle erhålla 50 000 kr i arvode. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja följande ledamöter:

 • Adam Dahlberg
 • Henrik Nittmar
 • Ulf Lindskog
 • Philip Siberg (i egenskap av oberoende ledamot)

Bolagsstämman beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2017 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

 • förslag till styrelsemedlemmar,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisor,
 • förslag till revisorsarvode,
 • förslag till ordförande på årsstämman, och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

F. Antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning. Antagandet av den nya bolagsordningen innebär att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr till att vara lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.

G. Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 38 182 233,75 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond. Efter verkställd minskning, som förutsätter Bolagsverkets, eller i tvistiga fall allmän domstols, godkännande, kommer bolagets aktiekapital uppgå till 2 009 591,25 kronor.

H. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 850 000 kronor (motsvarande 6 800 000 aktier) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

För kompletta beslut vänligen kontakta Lena Söderström, VD, tel. + 46 18 51 56 40.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.